an ninh - quốc phòng

Triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 19/05/2020 | 09:53

Ngày 28/4/2020, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn Quận

     Mục đích và yêu cầu đặt ra là bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2020/NĐ-CP), đảm bảo công tác phối hợp giải quyết các việc về quốc tịch được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và người dân trên địa bàn quận; xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành thực hiện Nghị định; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP.

     UBND Quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường thuộc Quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc tịch và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp; tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; thực hiện việc ghi chú sổ hộ tịch về lĩnh vực quốc tịch đúng quy định của pháp luật; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND Quận (qua phòng Tư pháp) để tổng hợp./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận