an ninh - quốc phòng

Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày đăng 19/05/2020 | 09:55

Ngày 24/3/2020, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

     Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương là yêu cầu cấp bách, quan trọng, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Trong Chỉ thị yêu cầu các đơn vị, các tổ chức Đảng:

     - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc, tinh thần, nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư đến các Chi bộ đảng, đảng viên và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

     - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, kịp thời, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư.

     - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

     Chỉ thị số 42-CT/TW

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận