an ninh - quốc phòng

Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức QP&AN cho các tăng, ni Phật tử năm 2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 17:14

Ngày 29/6/2020, tại Hạ trường Khuyến Lương, Hội đồng GDQP&AN quận Hoàng Mai chủ trì phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền kiến thức QP&AN cho các tăng, ni, phật tử trên địa bàn quận

     Tham dự lớp tuyên truyền kiến thức QP&AN có 57 vị tăng, ni và 46 phật tử đã được tiếp thu các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Quốc phòng và An ninh, trách nhiệm của các tăng, ni, phật tử trong việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân  gắn với thế trận An ninh nhân dân; quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó các tăng, ni, phật tử cũng sẽ được thông báo về tình hình thời sự thế giới, khu vực,trong nước và tình hình biển, đảo trong thời gian qua. Đề cao cảnh giác, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức QP&AN để phổ biến cho các phật tử nâng cao cảnh giác, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới. Chủ động đối phó kịp thời với các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

     Trong những năm vừa qua, Quận Hoàng Mai đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế tăng trưởng khá ANCT - TTATXH ổn định, QP&AN được tăng cường củng cố, văn hoá xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Các tôn giáo trong toàn quận luôn nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo. Đề cao cảnh giác, không nghe tuyên truyền của các kẻ xấu lợi dụng tôn giáo làm chia rẽ mất đoàn kết tôn giáo dân tộc. Vận động các tôn giáo trên toàn quận chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là những chủ trương chính sách về tôn giáo.

     Thông qua lớp học các tăng, ni Phật tử đã được tiếp thu đường lối quan điểm của Đảng về Quốc phòng và An ninh, tích cực phổ biến, vận động đạo, giáo của mình và quần chúng nhân dân, làm rõ cho mọi người thấy được ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, góp phần thành công thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.