an ninh - quốc phòng

Nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày đăng 10/08/2020 | 08:26

Nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai thực hiện trên địa bàn Quận đến nay đã hơn 03 năm, được Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ bổ sung vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành Tư pháp

     Qua tổng kết 03 năm thực hiện đã đủ cơ sở nhận định vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thượng tôn pháp luật, tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương để đáp ứng yêu cầu và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do đó, cần tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, ổn định, liên tục, không đơn thuần là hoạt động theo giai đoạn. 

     Do vậy, các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cần chú trọng về chất lượng, tập trung các nội dung có liên quan trực tiếp đến nâng cao chất lượng đời sống văn hoá pháp lý của người dân, bảo đảm hài hoà giữa chỉ tiêu đánh giá chính quyền địa phương và chỉ tiêu đo lường sự thụ hưởng của người dân đồng thời gắn kết các tiêu chí này với xây dựng đô thị văn minh và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của Quận. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận