an ninh - quốc phòng

Khi nào sử dụng Tờ trình, Công văn trong văn bản hành chính
Ngày đăng 19/09/2020 | 11:07

Hệ thống văn bản quy định về soạn thảo văn bản hành chính là:

     1.1. Nghị định 142-CP năm 1963 ban hành điều lệ về công tác, công văn, giấy tờ và công tác lưu trữ do Hội đồng Chính phủ ban hành, tại Điều 1 có quy định: “Công văn, giấy tờ của các cơ quan, xí nghiệp của Nhà nước dùng để công bố, truyền đạt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để báo cáo, thỉnh thị; để liên hệ giữa các cơ quan, các ngành, các cấp, để ghi chép các kinh nghiệm đã được đúc kết và ghi chép các tài liệu cần thiết.

     1.2. Đến năm 2004 thì Chính phủ ban hành Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và đến năm 2010 thì ban hành Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110 về công tác văn thư.Theo Nghị định 110 và Nghị định 09 thì văn bản hành chính gồm:“Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công”.

     1.3. Đến năm 2005 thì Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cũng quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính với 22 loại văn bản như: Quyết định, Nghị quyết,Thông báo, Tờ trình, Công văn…

     1.4. Đến năm 2011 thì Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, theo đó đã quy định 32 loại văn bản hành chính, quy định cụ thể về thể thức và kỹ thuật trình bày.

     1.5. Đến năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2010/NĐ-CP và ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ Thông tư 01/2011/TT-BNV. Theo đó, từ ngày 05/3/2020. Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 30 quy định: “Văn bản hành chính” là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.Và tại Điều 7 quy định Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

     Như vậy, từ  Nghị định 142-CP năm 1963  đến Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì chỉ đề cập đến hình thức văn bản hành chính gồm: Tờ trình, Công văn, Thông báo, Quyết định. Không có văn bản nào định nghĩa thể nào là Tờ trình, thế nào là Công văn và trường hợp nào thì dùng loại văn bản nào.Chính vì vậy, trong quá trình tham mưu văn bản thì cần xác định từng loại văn bản hành chính khi tham mưu cho phù hợp với nội dung, mục đích ban hành văn bản.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận