an ninh - quốc phòng

Quyết định xử phạt hành chính bị khiếu nại có được tổ chức cưỡng chế?
Ngày đăng 17/10/2020 | 09:51

Trong trường hợp người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người bị xử phạt, bị cưỡng chế có đơn khiếu nại. Trong trường hợp này phải giải quyết đơn khiếu nại xong mới được cưỡng hay là vừa giải quyết khiếu nại, vừa tổ chức thực hiện cưỡng chế

     Khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt

     Quyền khiếu nại, tố cáo trong, khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 15 của Luật xử lý vi phạm hành chính như sau:

     Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

     Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

     Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

     Theo khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

     Trường hợp nào tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt hành chính

     Theo Điều 35 Luật Khiếu nại thì: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. Quyết định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và những người có trách nhiệm thi hành khác. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

     Theo Khoản 3 Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

     Tóm lại, khi người có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế mà người vi phạm có khiếu nại, khởi kiện thì vẫn phải chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, trừ trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, người đang giải quyết khiếu nại xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính gây hậu quả không thể khắc phục được thì mới tạm dừng quyết định.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận