an ninh - quốc phòng

Những điểm mới về kê khai tài sản thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ngày đăng 03/03/2021 | 10:00

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019; Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020. Tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP vấn đề kê khai tài sản, thu nhập có những điểm mới như sau:

     1. Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập:

     Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được Luật này quy định tại Điều 34, theo đó các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không còn được gói gọn ở “một số cán bộ, công chức” như quy định tại Luật cũ mà được mở rộng như sau:

- Cán bộ, công chức;

- Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;

- Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

     Đối với đối tượng là cán bộ, công chức và người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hướng dẫn điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đã quy định chi tiết 16 nhóm đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm gồm:

     (1) Chấp hành viên; (2) Điều tra viên; (3) Kế toán viên; (4) Kiểm lâm viên; (5) Kiểm sát viên; (6) Kiểm soát viên ngân hàng; (7) Kiểm soát viên thị trường; (8) Kiểm toán viên;(9) Kiểm tra viên của Đảng; (10) Kiểm tra viên hải quan; (11) Kiểm tra viên thuế; (12) Thanh tra viên; (13) Thẩm phán; (14) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;(15) Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên; (16) Những người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong 105 ngành lĩnh vực (có quy định chi tiết tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP).

     2. Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai:

     Tại Điều 35 của Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy đinh, ngoài phải kê khai các loại tài sản, thu nhập như quy định trước đây như: nhà, đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài. Luật mới yêu cầu các đối tượng nêu trên còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

     3. Biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm phải kê khai bổ sung:

     Theo khoản 2 Điều 36 người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Trường hợp có biến động tài sản như trên  mà không giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm xác minh.

     Người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Đồng thời có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật.

     4. Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31 tháng 12:

     Nếu như trước đây Luật cũ không đề cập đến phương thức và thời điểm kê khai thì nay Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định khá cụ thể. Theo Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện theo các phương thức sau:

- Kê khai lần đầu áp dụng đối với cán bộ, công chức; sĩ quan; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

- Kê khai bổ sung áp dụng với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm có biến động tài sản.

- Kê khai hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; người làm công tác cán bộ, quản lý tài sản công...Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31 tháng 12...

     5. Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai:

     Theo Điều 39 của Luật Phòng chống tham nhũng, bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

     Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật bầu cử.

     Việc công khai bản kê khai được quy định chi tiết từ Điều 11 đến Điều 13 của Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

     6. Kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc:

     Theo khoản 3 Điều 51, cán bộ, công chức kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

     Trường hợp đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

     Trường hợp người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc cử vào chức vụ dự kiến.

     Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận