an ninh - quốc phòng

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai
Ngày đăng 02/04/2021 | 16:37

Với mục đích tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm

     Được sự nhất trí của Thường trực Quận uỷ và Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, ngày 30/3/2021, Ban Tuyên giáo Quận uỷ và Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2026 với 04 nội dung sau:

     1. Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của Trung ương, Thành phố, Quận, của ban, ngành và địa phương trong toàn Quận.

     2. Tham mưu với Quận ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các nội dung đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận, yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn (gọi chung là vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”).

     3. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề cập cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thánh tích xuất sắc trong thực thi pháp luật.

     4. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật.

     Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận uỷ và Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai được triển khai kịp thời nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong việc động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng quận Hoàng Mai phát triển toàn diện, bền vững./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận