an ninh - quốc phòng

Phát huy vai trò những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc xây dựng “Thế trận lòng dân”
Ngày đăng 12/05/2022 | 10:34

Trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, “thế trận lòng dân” có vai trò và sức mạnh to lớn, góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt của dân tộc trước mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bởi vậy, xây dựng “thế trận lòng dân” luôn được quan tâm cả trong lịch sử và hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vả cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội là lực lượng nòng cốt. Xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tổng thể các hoạt động của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong phát huy lòng yêu nước, củng cố lòng tin, tăng cường tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của toàn dân làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dần tộc nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.   

     Mục đích xây dựng “thế trận lòng dân” nhằm tạo cơ sở, nền tảng chính trị - tình thần để huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc thực hiện thắng lợi sự ghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Thế trận lòng dân” là loại hình thế trận đặc biệt, là một trong những  mạch nguồn sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc và được biểu hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. 

     “Thế trận lòng dân” là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân ở nước ta hiện nay; là mạch nguồn để động viên mọi nguồn lực của đất nước cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; là chỗ dựa vữngchắc, là niềm tin cho mọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng xả thân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

     “Thế trận lòng dân” là cơ sở, nền tảng để xây dựng và phát huy các tiềm lực khác của nền quốc phòng toàn dân. Nếu không tạo được “thế trận” mà để “lòng dân” ly tán thì đó là nguy cơ mất nước trước họa xâm lăng của các thế lực bên ngoài. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam khẳng định: “Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp quốc phòng Việt Nam”.

     Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đứng trước thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về "Xây dựng “thế trận lòng dân", tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân".

     Xây dựng “thế trận lòng dân" là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội nhân dân giữ vai trò là lực lượng nòng cốt. Để nâng cao hiệu quả xây dựng “thế trận lòng dân" của Quân đội trong tình hình mới phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng, “thế trận lòng dân" trong tình hình mới./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận