an ninh - quốc phòng

Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân cho cán bộ đối tượng 3
Ngày đăng 17/06/2022 | 17:28

Tham dự lớp bồi dưỡng này thành phần là các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hiệp quản trên địa bàn Quận. Đây là nội dung quan trọng góp phần thực hiện Chương trình 06 ngày 10/5/2021 của Quận ủy Hoàng Mai về“ Tăng cường Quốc phòng và An ninh bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2021- 2025” và Chấp hành nghiêm Quy định số 07 ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn bồi dưỡng kiến thức QP&AN khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

     Trong 03 ngày tham gia cập nhật bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu 07 chuyên đề trong chương trình cập nhật bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh; thông qua việc nghiên cứu trên lớp và thảo luận ở tổ, viết thu hoạch, các đồng chí học viên đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm về quốc phòng và an ninh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XIII. Trên cơ sở đó đã có sự nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng chính sách và pháp luật của nhà nước về QP-AN trong thời kỳ mới. Quán triệt sâu sắc yêu cầu về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; hiểu rõ bản chất thâm độc và xảo quyệt của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nhận diện đúng đối tượng, đối tác trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

     Quyết tâm xây dựng tiềm lực, sức mạnh của các khu vực phòng thủ, bảo đảm tính độc lập, tự lực, tại chỗ, liên kết chặt chẽ với quan điểm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”.

     Nâng cao nhận thức về xây dựng lực lượng vũ trang để kịp thời có mặt thực hiện nhiệm vụ ở những nơi xung yếu, gian khó, hiểm nguy, cùng nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, xóa đói, giảm nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới./.

Nguồn: Ban Chỉ huy quân sự quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận