an ninh - quốc phòng

Tìm hiểu một số quy định về Thừa phát lại tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 15/05/2020 | 02:39 PM
Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định có 6 Chương và 75 Điều, có hiệu lực từ ngày 24/02/2020

Theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020

Ngày đăng 15/05/2020 | 02:37 PM
Theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020

Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:21 AM
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:19 AM
Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/5/2020. Nghị định này quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ...

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:15 AM
Ngày 17/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này có 5 Chương 29 Điều quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ...

Luật Dược quy định những hành vi bị nghiêm cấm

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:59 AM
Luật Dược được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016. Ngày 19/4/2016, Chủ tịch nước ký Lệnh số 05/2016/L-CTN về việc công bố Luật dược. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2020

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:51 AM
Ngày 03/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. Cụ thể, tại Nghị định 05/2020/NĐ-CP, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 36 Nghị định, 2 Quyết định và 2 Nghị quyết

Một số điểm mới về thi hành án dân sự

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:47 AM
Ngày 17/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thi hành án dân sự. Nghị định 33/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020. Trong đó sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP như sau:

Cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực bờ sông có nguy cơ sạt, lở

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:42 AM
Ngày 24/02, Chính phủ đã ban