Các đơn vị hiệp quản

Chi Cục thi hành án dân sự
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 1587

Chi Cục trưởng: Đồng chí Đào Xuân Phương

Phó Chi cục trưởng: Đồng chí Trần Viết Hải

 

Điện thoai: 04.36332640

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai là cơ quan trực thuộc Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng thi hành án dân sự và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai chịu sự chỉ đạo của UBNDquận Hoàng Mai theo quy định tại điều 174 Luật Thi hành án dân sự, có trách nhiệm báo cáo với Uỷ ban nhân dân cùng cấp về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn và thực hiện báo cáo công tác thi hành án dân dự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trực tiếp thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực thi hành trên địa bàn quận Hoàng Mai theo khoản 1 điều 35 Luật thi hành án dân sự.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền.

Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.

Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

Tham mưu UBNDquận Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 174 Luật thi hành án dân sự.

Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi có yêu cầu.

3. Thành tích nổi bật:

Danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" các năm 2005, 2006, 2007, 2008.

Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" các năm 2009, 2010, 2011