Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 3328

Giám đốc: Vũ Minh Tú

Phó Giám đốc: Đồng chí Đồng Thị Như Hoa

Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Minh Căn

Phó Giám đốc: Đồng chí Vũ Tuấn Đạt

 

 

Điện thoại: 04. 3.6421839

1. Vị trí, chức năng
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận là đầu mối chuyên môn giúp UBND quận về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận, tham gia làm thường trực của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND quận thành lập.
Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Hoàng Mai chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Uỷ ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, các Sở ngành Thành phố đối với các hoạt động liên quan.
2. Nhiệm vụ
- Hướng dẫn chủ đầu tư các công việc sau:
+ Xây dựng kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng;
+ Hướng dẫn lập phương án BT,HT&TĐC, tổ chức thẩm định phương án và báo cáo Hội đồng bồi thương, hỗ trợ và tái định cư Quận để thông qua.
+ Triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND quận phê duyệt và tổ chức bàn giao mặt bằng.- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, các điều kiện cần thiết của các dự án để trình UBND quận thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công tác GPMB cấp phường trong việc tổ chức điều tra, kê khai số liệu về đất và tài sản của người bị thu hồi đất.
- Đôn đốc việc thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND phường, các Chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB theo kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt.
- Căn cứ tình hình thực tế, chủ trì phối hợp với cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc trong công tác BT, HT&TĐC báo cáo Hội đồng BT, HT&TĐC.
- Xây dựng và trình UBND quận phê duyệt quy chế bắt thăm tái định cư, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện quy chế bắt thăm tái định cư.
- Tiếp dân và giải đáp kiến nghị, thắc mắc, tham mưu văn bản trả lời đơn thư kiến nghị, khiếu nại thuộc lĩnh vực của Ban và hướng dẫn trong việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng.
- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả công tác giải phóng mặt bằng hàng tháng, quý, 06 tháng và hàng năm trên địa bàn với lãnh đạo UBND Quận và Ban chỉ đạo GPMB Thành phố.
3. Tổ chức bộ máy
- Ban có 12 cán bộ, chuyên viên, nhân viên hợp đồng, Ban được ký hợp đồng công việc với một số nhân viên tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác khi được UBND quận đồng ý, khả năng kinh phí chi trả lương theo sự chỉ đạo của UBND quận và sự thống nhất của các phòng Nội vụ, phòng Tài chính kế hoạch. Bộ máy của Ban gồm:
- Lãnh đạo: Phó trưởng Ban phụ trách và 01 Phó trưởng ban.
- Các tổ chuyên môn nghiệp vụ: 02 tổ nghiệp vụ và 01 tổ kế toán, văn thư lưu trữ.