Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 1783

Giám đốc: Đồng chí Trần Thị Thanh Ngà

Phó Giám đốc: Đồng chí Trần Tuấn Anh

Phó Giám đốc: Đồng chí Hoàng Nguyên

Phó Giám đốc: Đồng chí Hoàng Việt

 

Địa chỉ cơ quan: Nhà thi đấu quận Hoàng Mai

Điện thoại: 04.36627692