Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 7336
Trưởng phòng: Đồng chí Lê Mạnh Toàn Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiết Cương Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Uỷ ban...

Phòng Văn hoá và Thông tin

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 3123
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thái Sơn Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải Phó Trưởng phòng: Đồng chí Hoàng Thị...

Văn phòng HĐND và UBND quận

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 4321
Chánh Văn phòng: Đồng chí Hoàng Thị Thúy Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Tạ Việt Dũng Phó Chánh Văn phòng:...

Thanh tra quận

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2834
Chánh thanh tra: Đồng chí Lê Hồng Kỳ Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Bùi Thị Thắm Phó Chánh thanh tra: Đồng chí...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 13/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 4468
Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Đàm Thục Hạnh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Thu Hà Phó Trưởng phòng: Đồng chí Tạ Thị Thanh...

Phòng Y tế

Ngày đăng 13/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 2410
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Xuân Trung Phó Trưởng phòng: Trần Thị Quế Lan I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Y tế là cơ quan...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 2599
Trưởng phòng: Đồng chí Lê Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cường Hùng I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Kinh tế...

Phòng Nội Vụ

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 3896
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Công Hiệp Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Thanh Tuấn I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Nội vụ...

Phòng Quản lý đô Thị

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 4800
Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Quỳnh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hồng...

Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 2968
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Thị Kim Thành Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Minh Hải I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Tài chính - Kế...

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 8465
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Đức Thọ Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn...

Phòng Tư Pháp

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 3450
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hải Linh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Ngọc Lệ I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Tư pháp...