Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Nội Vụ
Ngày đăng 12/12/2011 | 00:00  | View count: 3963

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Công Hiệp

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Thanh Tuấn



I. Vị trí, chức năng:
1. Phòng Nội vụ quận Hoàng Mai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Hoàng Mai, là cơ quan tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.
2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ Thành phố.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình UBND quận các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
2. Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và năm năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
4. Về công tác tổ chức, bộ máy
a) Tham mưu giúp UBND quận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp quận theo hướng dẫn của UBND Thành phố;
b) Trình UBND quận quyết định hoặc để UBND quận trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận;
c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;
d) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND quận quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp quận theo quy định của pháp luật.
5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp.
a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND quận phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;
b) Giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;
c) Giúp UBND quận tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc quận và UBND phường.
6. Về công tác xây dựng chính quyền.
a) Giúp UBND quận và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo phân công của UBND quận và hướng dẫn của UBND Thành phố;
b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND quận phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND phường; giúp UBND quận trình UBND Thành phố phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;
c) Tham mưu, giúp UBND quận xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND trình HĐND quận thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của quận;
d) Giúp UBND quận trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn quận theo quy định; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho Tổ trưởng, Tổ phó dân phố.
7. Giúp UBND quận trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các phường trên địa bàn quận.
8. Về cán bộ, công chức, viên chức.
a) Tham mưu giúp UBND quận trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
b) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường theo phân cấp;
9. Về cải cách hành chính.
a) Giúp UBND quận triển khai đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND phường thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;
b) Tham mưu, giúp UBND quận về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn quận;
c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính báo cáo Quận ủy, HĐND, UBND quận và Thành phố;
10. Giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.
11. Về công tác văn thư, lưu trữ.
a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;
b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu nhập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận và lưu trữ quận.
12. Về công tác tôn giáo.
a) Giúp UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật.
13. Về công tác thi đua, khen thưởng.
a) Tham mưu, đề xuất với UBND quận tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận;
b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận, xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.
14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.
15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND quận và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn quận.
16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thôn tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn quận.
17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND quận.
18. Quản lý tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND quận.
19. Giúp UBND quận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Thành phố.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND quận.