Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Kinh tế
Ngày đăng 12/12/2011 | 00:00  | View count: 2116

Trưởng phòng:

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Thị Thu HươngI. Vị trí, chức năng:
1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận có chức năng:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, khoa học công nghệ, nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản trên địa bàn quận.
2. Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, con dấu và tải khoản riêng; chịu sự chỉ đạo; quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương của sở Công thương, lĩnh vựa khoa học và công nghệ của sở Khoa học và công nghệ , lĩnh vực nông nghiệp của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
• Về lĩnh vực công thương:

1. Trình Ủy ban nhân dân quận dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
3. Giúp Ủy ban nhân dân thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.
4. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo lục pháp luật về lĩnh vực công thương.
6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công thương cho cán bộ, công chức phường trên địa bàn.
7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.
8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của ngành công thương theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và sở Công thương.
9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.
10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.
• Về lĩnh vự khoa học và công nghệ:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận dự thảo nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.
3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ, làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của Ủy ban nhân dân quận.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch, quy hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa bàn theo hướng dẫn của sở Khoa học và công nghệ.
5. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa bàn; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.
6. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của sở Khoa học và công nghệ.
7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
8. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
• Về lĩnh vực nông nghiệp:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kê hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản và thủy lợi để UBND quận trình HĐND cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản vê lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.
4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
5. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình phòng, chống lụt bão; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND các phường trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, thủy sản, chế biến nông sản, thủy sản.
7. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản; tổ chức các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
8. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
9. Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông và các dự án phát triển nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi trên địa bàn.
10. Giúp UBND quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.
11. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
12. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho UBND quận giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn.
• Các nhiệm vụ khác:
1. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.
2. Quản lý tài chính, tải sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.
3. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận, sở Công thương, sở Khoa học và công nghệ, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND quận giao và theo quy định của pháp luật.