Các phòng, ban trực thuộc

Văn phòng HĐND và UBND quận
Ngày đăng 15/09/2015 | 00:00  | View count: 4768

Chánh Văn phòng: Đồng chí Trần Hữu Chúc
Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Hoàng Thị Lê

1. Vị trí, chức năng:
- Văn phòng HĐND và UBND quận Hoàng Mai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Hoàng Mai, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND về hoạt động của HĐND và UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.
- Văn phòng HĐND-UBND có tư cách pháp nhân, có con dấu và tải khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng UBND Thành phố.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
• Đối với chức năng là cơ quan chuyên môn

- Trình UBND quận chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của UBND quận. Đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, chuyên môn, UBND các phường thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND quận sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, UBND phường theo quy định của pháp luật.
- Thu thập, xử lý thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND quận và Chủ tịch UBND quận theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.
- Trình UBND quận quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND quận;
- Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch UBND quận; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách;
- Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các phòng, ban chuyên môn, UBND phường trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định (trình tự và thời hạn giải quyết công việc thực hiện theo quy chế làm việc của UBND quận);
- Giúp UBND và Chủ tịch UBND giữ mối quan hệ phối hợp cộng tác với Quận ủy, Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ quận, các đoàn thể nhân dân cấp quận và các cơ quan, tổ chức của Trung ương, của Thành phố đóng trên địa bàn địa phương.
- Tổ chức công bố, truyền đạt các Quyết định, Chỉ thị của UBND quận; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND quận phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các văn bản đó tại các phòng chuyên môn, UBND phường.
- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND quận, Chủ tịch UBND quận; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính Nhà nước của UBND quận.
- Trình UBND quận chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi Văn phòng UBND quận; quản lý và điều hành bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính hoạt động theo quy định của Thành phố và quận.
- Phối hợp với phòng Nội vụ, hướng dẫn UBND phường về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND quận theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND quận.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của văn phòng.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND quận.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND quận giao.
• Đối với việc tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận có các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND điều hành công việc chung của HĐND; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; đảm bảo việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong hoạt động đối ngoại;
- Giúp Thường trực HĐND xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND và ban của HĐND; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND; cuộc họp của Thường trực HĐND, cuộc họp Ban của HĐND.
- Giúp Thường trực HĐND, Ban của Thường trực HĐND xây dựng báo cáo công tác, phục vụ Ban của HĐND thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo Nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp HĐND hoàn chính Nghị quyết của HĐND; giúp Thường trực HĐND hoàn thiện các Nghị quyết của HĐND.
- Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;
- Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;
- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết.
- Phục vụ Thường trực HĐND tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật; dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trực HĐND Thành phố;
- Phục vụ Thường trực HĐND trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường.
- Phục vụ Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp
- Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND giữ mối liên hệ công tác với cơ quan Thành phố và quận, Thường trực Quận ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương.
- Phục vụ Thường trực HĐND lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của HĐND;
- Đảm bảo điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; phục vụ Thường trực HĐND thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND;
- Quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của cơ quan của HĐND;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND giao.