Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Quản lý đô Thị
Ngày đăng 12/12/2011 | 00:00  | View count: 4954

Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Quỳnh

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà


I. Vị trí, chức năng:
1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận có chức năng:
Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch; xây dựng, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; ật liệu xây dựng; giao thông vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị)
2. Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của Sở Giao thông vận tải, thuộc lĩnh vực xây dựng của Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
• Về lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc – xây dựng:
1. Trình UBND quận ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn quận; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.
2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.
3. Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND quận trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND Thành phố.
4. Giúp UBND quận việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn quận theo sự phân công, phân cấp của UBND Thành phố.
5. Đầu mối giúp UBND quận quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn lập Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng, thẩm định Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công các công trình được Thành phố phân cấp.
6. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND quận trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 theo phân cấp của Thành phố, thỏa thuận tổng mặt bằng, xác nhận phương án thiết kế kiến trúc các dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp, các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật. Lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch, quy hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội của địa phương.
7. Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để UBND quận trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc UBND quận phê duyệt theo phân cấp.
8. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý kiến trúc đô thị , quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn quận theo phân cấp; phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn xác định và xây dựng những quy định cụ thể quản lý công trình có giá trị kiến trúc cần bảo tồn.
9. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa , duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, giao thông, bến bãi đỗ xe…trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND Thành phố, UBND quận; phát hiện đề xuất biện pháp xử lý đối với những công trình hư hỏng cần được đầu tư nâng cấp với UBND quận, Sở chuyên ngành. Đánh số, gắn biển số nhà; thụ lý, tham mưu UBND quận cấp Giấy chứng nhận số nhà.
10. Giúp UBND quận trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn quận theo phân cấp của UBND Thành phố; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn quận.
11. Giúp UBND quận tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn quận.
12. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.
13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với các công chức chuyên môn nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc UBND cấp phường; phối hợp với Thanh tra xây dựng quận hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công chức Thanh tra xây dựng thuộc UBND cấp phường. Tổng hợp và kiến nghị với cấp trên bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.
14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.
15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, báo cáo UBND quận xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.
• Vễ lĩnh vực giao thông vận tải:
1. Trình UBND quận:
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển giao thông vận tải trên địa bàn quận.
b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác đảm bảo trậ tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố.
d) Dự thảo quyết định của UBND quận về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Tổ chức quản lý, bảo trì, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do quận chịu trách nhiệm quản lý.
4. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xây phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND quận.
6. Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông quận; phối hợp vơi các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn quận.
7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức phường trên địa bàn
8. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.
• Các nhiệm vụ khác:
1. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND quận, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.
3. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND quận.
4. Thực hiện nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND quận và theo quy định của pháp luật