Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Ngày đăng 15/09/2015 | 00:00  | View count: 7457

Trưởng phòng: Đồng chí Lê Mạnh Toàn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiết Cương


Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.