Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Tư Pháp
Ngày đăng 12/12/2011 | 00:00  | View count: 3528

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hải Linh

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Ngọc Lệ


I. Vị trí, chức năng:
1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận; tham mưu giúp UBND quận thực hiện chức năng, quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình UBND quận các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.
2. Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.
3. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của phòng.
5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND quận chủ trì xây dựng;
b) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành theo quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND quận theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án Luật, Pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
6. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn;
b) hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, công chức chuyên môn thuộc UBND phường;
c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với UBND quận và Sở Tư pháp.
7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
a) Giúp UBND quận tự kiểm tra văn bản do UBND quận ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND phường ban hành;
b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND quận quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định pháp luật.
8. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND quận ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND phường, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận.
9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được UBND quận phê duyệt;
b) Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở quận;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở phường và các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;
10. Thẩm định dự thảo quy ước của tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt.
11. Về chứng thực:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
b) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;
c) Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.
12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường;
b) Giúp UBND quận giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;
c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định của pháp luật;
d) Đề nghị UBND quận quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hô tịch do UBND phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình).
13. Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:
Tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND quận hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;
Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
14. Giúp UBND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định pháp luật.
15. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở phường.
16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.
17. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND quận.
18. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.
19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Tư pháp.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND quận giao.