Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng 13/12/2011 | 00:00  | View count: 4566

Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Đàm Thục Hạnh

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Thu Hà

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Tạ Thị Thanh Tâm
 

I. Chức năng:
Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận:
a. Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND Thành phố về hoạt động giáo dục trên địa bàn Quận;
b. Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận;
c. Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp THPT), trường TH, cơ sở giáo dục Mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Quận theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;
d. Dự thảo các quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập gồm: trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp (trừ cấp THPT), trường TH, cơ sở giáo dục Mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận theo quy định của pháp luật.
2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Quận; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ dạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn Quận; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận.
3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của quận sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.
5. Hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn quận.
6. Hướng dẫn, kiểm tra cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của quận; xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của quận, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
7. Giúp UBND quận hướng dẫn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập theo phân cấp của UBND Thành phố và quy định của pháp luật.
8. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của quận theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính.
9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND quận.
11. Quản lý tài chính, tải sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND quận.
12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND quận.
13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND quận giao và theo quy định của pháp luật.