Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Văn hoá và Thông tin
Ngày đăng 15/09/2015 | 00:00  | View count: 3543

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thái Sơn

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh


I. Vị trí, chức năng:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận có chức năng tham mưu giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về: Công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và dục lịch, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Interne trên địa bàn quận.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm:
• Nhiệm vụ:
1. Trình UBND cấp quận ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính xã hội trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, chương trinh đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.
4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn quận.
5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn quận.
6. Giúp UBND cấp quận quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn quận thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND phường.
8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn quận; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông với Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông.
10. Quản lý tổ chức, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.
11. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND quận.
12. Quản lý công tác di tích trên địa bàn quận.
13. Quản lý triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí, cổ động, văn hóa thông tin trên địa bàn quận.
14. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và tuyên truyền.
15. Giúp UBND quận thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND quận.
16. Giúp UBND quận trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.
17. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận theo sự phân công của UBND quận.
18. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.
19. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức đơn vị và cá nhân trên địa bàn quận thực hiện pháp luật về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
20. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
21. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.
• Quyền hạn:
1. Được triệu tập các đơn vị cơ sở để phổ biến chủ trương, quyết định của nhà nước, UBND Thành phố, UBND quận, triển khai các nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành.
2. Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, sao gửi các văn bản pháp quy tới UBND các phường và các tổ chức có liên quan trong quận.
3. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại các đơn vị cơ sở thuộc ngành trên địa bàn.
4. Lập biên bản, ra thông báo yêu cầu đơn vị cơ sở trên địa bàn chấm dứt những hoạt động vi phạm pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của Thành phố, của địa phương.
5. Đề nghị cấp trên khen thưởng đối với những đơn vị có thành tích xuất sắc, kiến nghị những biện pháp xử lý hành chính đối với những đơn vị vi phạm pháp luật.
6. Kiến trị lên cấp trên những biện pháp giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, cho sửa đổi bổ sung những quy định xét thấy không còn phù hợp.
• Trách nhiệm:
1. Phòng chịu trách nhiệm trước UBND quận và các Sở chuyên ngành về công tác chuyên môn, chịu sự kiểm tra của UBND quận và các Sở đối với hoạt động quản lý được giao.
2. Báo cáo UBND quận, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông về quy hoạch, kế hoạch; báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định.