Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Y tế
Ngày đăng 13/12/2011 | 00:00  | View count: 2840

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Xuân Trung

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Quế Lan


I. Vị trí, chức năng:
1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận.
2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tải khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình Ủy ban nhân dân:
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận;
b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn quận.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn quận sau khi được phê duyệt.
3. Giúp UBND quận thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND Thành phố.
4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn quận.
5. Hướng dẫn UBND phường tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh.
6. Quản lý, tổ chức, biên chế tài chính tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.
7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao và theo quy định của pháp luật.