Các phòng, ban trực thuộc

Thanh tra quận
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 1924

Chánh thanh tra: Đồng chí Trần Hữu Chúc

Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Bùi Thị Thắm

Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Hoàng Tuấn Cường


I. Vị trí, chức năng:
1. Thanh tra quận là cơ quan chuyên muôn thuộc UBND quận có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra quận có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận mà trực tiếp là của Chủ tịch UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch UBND quận chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và chương trình kế hoạch theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND quận phê duyệt.
4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức phường.
5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Chủ tịch UBND phường, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
6. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cho các Ban thanh tra nhân dân phường.
7. Về Thanh tra:
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND quận, phường, của cơ quan chuyên muôn thuộc UBND quận;
b) Thanh tra việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND phường, nhiều cơ quan chuyên muôn thuộc UBND quận;
c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND quận giao;
d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra quận và của Chủ tịch UBND quận.
8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a) Hướng dẫn UBND phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tô cáo, giải quyết khiếu nại, tô cáo;
b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND quận;
c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận khi được giao;
d) Xem xét, kết luận nôi dung tố cáo mà Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;
e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận.
9. Về phòng chống, tham nhũng:
a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND phường và các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận;
b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;
c) Quản lý kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vu thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sơ dử liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra quận.
12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND quận và Thanh tra Thành phố.
13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.
14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao và theo quy định của pháp luật.