cải cách hành chính - tổ chức

Mặt trận tổ quốc Quận triển khai kế hoạch công tác Thi đua Khen thưởng năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 09:40  | View count: 554

Nhằm đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thành phố năm 2019. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng

     Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả; công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ; chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã triển khai kế hoạch công công tác Thi đua Khen thưởng năm 2019 tới cơ sở với các nội dung chính đó là:

     Phát động, đăng ký và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua: Phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; phát động các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đẩy mạnh tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với việc tuyên truyền những thành tựu đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô và quận.

     Nội dung các phong trào thi đua năm 2019 được phát động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và quận: Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là năm “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”: thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức hoạt động, điều hành. Chuẩn hóa và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường kiểm tra đôn đốc, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, những gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, Thành phố và quận. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; định hướng dư luận, hạn chế phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương. Nâng cao chất lượng trong công tác nắm tình hình, định hướng dư luận đối với cán bộ và nhân dân nhất là những vấn đề nóng, vấn đề bức xúc, thời sự trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; xây dựng và bồi dưỡng, chăm lo, phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo; các tầng lớp nhân dân, đồng bào có đạo, cá nhân tiêu biểu, chức sắc, chức việc trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia bảo vệ Môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giảm nghèo bền vững; triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Triển khai chuẩn bị và tổ chức vận động ủng hộ Quỹ“Vì người nghèo”; Quỹ“Vì Biển đảo Việt Nam” và Tết vì người nghèo năm 2019. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và xây dựng địa bàn dân cư sạch đẹp, văn minh. Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 11/CT-TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội và quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND Thành phố về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung tuyên truyền để doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm; phối hợp tổ chức hội chợ; tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng. Tăng cường công tác phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để nâng cao hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của các địa phương chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp. Mặt trận các cấp phối hợp đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” theo Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Chương trình phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS. Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

     Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến: Triển khai thực hiện các văn bản về công tác Thi đua, khen thưởng của Trung ương và Thành phố, Quận xây dựng tiêu chí thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các phường đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

     Về công tác thi đua, khen thưởng: Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về công tác Thi đua khen thưởng do Thành phố và quận tổ chức. Tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua, triển khai mô hình, chuyên đề thi đua; việc khen thưởng theo thẩm quyền và thực hiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt việc tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương và Thành phố, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền.

     Bên cạnh những nội dung chính được triển khai, kế hoạch đã nêu rõ những yêu cầu về tiến độ, thời gian để MTTQ các phường, khu dân cư căn cứ triển khai thực hiện tốt kế hoạch.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận