cải cách hành chính - tổ chức

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai tham gia công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019
Ngày đăng 12/04/2019 | 10:57  | View count: 257

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chương trình 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4660-QĐ/TU ngày 23/6/2014 của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội

     Kế hoạch số 246/KH-MTTQ-BTT ngày 02/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội ngày 25/01/2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai  triển khai kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT về việc MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai tham gia công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện Luật PCTN, Luật Thực hành TKCLP; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy khác có liên quan về công tác PCTN và THTKCLP tới đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội để củng cố lòng tin của nhân dân; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đẩy mạnh có hiệu quả sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội để xây dựng văn hóa và tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng trong đời sống của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; góp phần xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn Quận tổ chức triển khai Luật PCTN, Luật Thực hành TKCLP, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII được tiến hành đồng bộ bằng các giải pháp thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Quyết định số 4660-QĐ/TU ngày 23/6/2014 của Thành ủy Hà Nội, Chương trình số 07-CT/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và thực hành TKCLP nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

     Các n ội dung thực hiện công tác PCTN và thực hành TKCLP :

     - Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong PCTN và thực hành TKCLP: MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn quận chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo, đôn đốc việc tuyên truyền phổ biến các quy định của Đảng, của Nhà nước về PCTN và thực hành TKCLP với các nội dung:

     Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016; Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI;

      Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/10/2010 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 trên địa bàn Thủ đô. Trong đó cần chú trọng tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương liêm chính, dũng cảm tố cáo, phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng; gắn việc phổ biến, giáo dục về PCTN và thực hành TKCLP với việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 CT-BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và hiệu quả với đơn vị mình;

     MTTQ từ Quận tới cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tăng cường thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở theo Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 14/01/2016 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong chế độ chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật ở địa phương.

     - Phát huy vai trò của MTTQ  và các tổ chức chính trị-xã hội Quận trong PCTN và thực hành TKCLP:

     Thực hiện chức năng giám sát của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các văn bản pháp luật quy định đối với cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, công chức, đảng viên từ đó phát hiện những hành vi tham nhũng để kiến nghị với các cơ quan chức năng Nhà nước xem xét, xử lý;

     Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hòm thư phát hiện tham nhũng;

     Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân qua các hội nghị TXCT, giao ban dư luận xã hội, qua đó góp phần phát hiện những hành vi tham nhũng để kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và giám sát việc giải quyết đó;

     Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn kiến thức pháp luật về nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật PCTN và thực hành TKCLP trong cán bộ MTTQ trên địa bàn quận để có đủ năng lực, trình độ và bản lĩnh đáp ứng được yêu cầu; vận động nhân dân phát huy dân chủ tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh PCTN, lãng phí; Tổ chức hội thảo; Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”; Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và thực hành TKCLP cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân.

     Phát huy vai trò giám sát của MTTQ các cấp trong việc giám sát thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong việc giám sát thực hiện của chính quyền về các chế độ chính sách, pháp luật; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng; đô thị văn minh, công tác cải cách hành chính.

     Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên tham gia giám sát cán bộ công chức, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, nhất là những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp nhằm thúc đẩy phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại địa phương. Chủ trì cùng các ngành liên quan trong phong trào vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá trong tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền các cấp bảo đảm cơ chế bảo vệ, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN và thực hành TKCLP; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Nhằm tổ chức thực hiện tốt các nội dung triển khai, kế hoạch đã nêu rõ nhiệm vụ thực hiện của MTTQ các cấp trên địa bàn đó là: Ủy ban MTTQ quận: Xây dựng và triển khai Kế hoạch PCTN và thực hành TKCLP năm 2019; phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia công tác PCTN và thực hành TKCLP theo Quyết định số 4660- QĐ/TU ngày 23/6/2014 của Thành ủy; biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn tới đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn quận, các tổ chức thành viên của Mặt trận (trong đó quán triệt phòng chống tham nhũng vặt); nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCTN và thực hành TKCLP tại các phường. Ủy ban MTTQ các phường: Căn cứ vào kế hoạch của MTTQ quận và tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, MTTQ các phường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tới Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia PCTN và thực hành TKCLP. Định kỳ 06 tháng và một năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai để tổng hợp tình hình PCTN và thực hành TKCLP gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận