cải cách hành chính - tổ chức

Một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019
Ngày đăng 09/05/2019 | 17:23  | View count: 865

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22/4 - 28/4/2019 như sau

      1. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2019

       Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, căn cứ kết quả công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018, ngày 22/4/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2019. Các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đối với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã như sau: làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại địa bàn dân cư, thực hiện đúng, đủ trách nhiệm xin ý kiến người dân theo quy định; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của UBND cấp xã, UBND cấp huyện; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở; triển khai hiệu quả các giải pháp về quản trị môi trường, quản trị điện tử tại các cấp trên địa bàn Thành phố.

     2. Phê duyệt Quyết định bãi bỏ 80 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

     Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND Thành phố quyết định bãi bỏ 80 TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó: 38 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 05 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, 17 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 20 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Cụ thể: 13 TTHC lĩnh vực Người có công phần I tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011; 01 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội phần I tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 2/4/2011; 11 TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội phần VI tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011; 15 TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội phần V tại Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011; 01 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội phần I tại Quyết định số 5574/QĐ-UBND ngày 29/11/2011; 03 TTHC lĩnh vực Người có công phần I tại Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 27/4/2013; 01 TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; 08 TTHC lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, 13 TTHC lĩnh vực An toàn lao động, 01 TTHC lĩnh vực Người có công, 01 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội, 02 TTHC lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội, 06 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội, 02 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Giảm nghèo, 02 TTHC lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội tại Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018.

     3. Quý I/2019, thành phố Hà Nội thu hút 4,16 tỷ USD đầu tư nước ngoài (gấp 10,4 lần so với cùng kỳ năm 2018 (399,8 triệu USD))

     Tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 22/4/2019 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quý I/2019, thành phố Hà Nội đã thu hút 4,16 tỷ USD đầu tư nước ngoài (gấp 10,4 lần so với cùng kỳ năm 2018 (399,8 triệu USD). Lỹ kế đến ngày 31/3/2019, Thành phố có 4.751 dự án còn hiệu lực, vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt 40,7 tỷ USD (bao gồm cả số vốn Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần), trong đó vốn thực hiện lũy kế đã giải ngân đạt khoảng 19,5 tỷ USD (chiếm 48% vốn đăng ký). Các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài chiếm phần lớn (chiếm 77%), còn lại là liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất là bất động sản (31%); tiếp theo là công nghiệp chế biến chế tạo (28%), thông tin truyền thông (8,7%). Nhật Bản hiện là quốc gia đứng đầu về quy mô vốn đầu tư với khoảng 10,4 tỷ USD; tiếp đến là Singapore với khoảng 6,6 tỷ USD; đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 5,6 tỷ USD; Quy mô vốn đăng ký trung bình là 7,6 triệu USD/01 dự án.

     Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH của Thành phố quý I/2019 như sau: Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 58.387 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư nước ngoài chiếm 10,4%, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 3.303 triệu USD, tăng 11,3% so cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.584 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 7.286 triệu USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực vốn đầu tư nước ngoài 1.525 triệu USD, tăng 1,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu hoạt động xuất, nhập khẩu) ước đạt 64.000 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 26% dự án giao. Trong thu nội địa, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.842 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp, dự án đầu tư nước ngoài khoảng 310.000 người, trong đó lao động nữ chiếm khoảng 58%. Thu nhập của người lao động trong khối đầu tư nước ngoài bình quân khoảng 11,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn thu nhập trung bình của người lao động trong các khu vực doanh nghiệp khác.

     Đánh giá: quý I/2019, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài tại Thành phố tăng đáng kể so với 2018: đăng ký mới (77,1 triệu USD), hoạt động góp vốn mua cổ phần (4,02 tỷ USD), gấp 10,4 lần so với năm 2018 (4,16 tỷ/399,8 triệu USD). Cùng với sự gia tăng về thu hút vốn đầu tư, các doanh nghiệp/dự án FDI đã được cấp phép cũng có kết quả thực hiện tương đối tốt. Kết quả giải ngân vốn và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, đóng góp của khối FDI đều có sự tăng trưởng, điều này cho thấy niềm tin vào thị trường và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như khẳng định thêm sự đóng góp và gắn kết của Nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư của Thành phố.

     4. Triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

     Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 1550/UBND-KGVX ngày 22/4/2019 chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, tâp huấn nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ CCHC, phát triển Chính phủ điện tử.

     Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành triển khai tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố; tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử, thư điện tử, dịch vụ công trực tuyến dùng chung của Thành phố; bảo đảm sẵn sàng HTKT dùng chung của Thành phố đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

    Giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: triển khai tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố. Trường hợp đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, thời gian hoàn thành Quý II/2019; Thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

     5. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND thành phố    Hà Nội

     Ngày 09/4/2019, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 1602/UBND-KGVX ngày 23/4/2019 chỉ đạo Sở Y tế: (1) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu về việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện giá thị trường đối với các dịch vụ công có sự kiểm soát của nhà nước; chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. (2) Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục sắp xếp, bố trí khoa khám bệnh hợp lý; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh, chất lượng phục vụ người bệnh; nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng thủ tục liên thông về sử dụng hồ sơ khám sức khỏe của nhân dân giữa các bệnh viện thuộc Thành phố kết hợp với các bệnh viên tuyến Trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân về thời gian khám bệnh, thời gian xét nghiệm và kinh phí; giảm thời gian chờ đợi, đáp ứng yêu cầu của người bệnh; hướng dẫn các cơ sở y tế quản lý và sử dụng nguồn thu đúng quy định.

     6. Từ ngày 25/4 đến hết ngày 25/5/2019, tổ chức thanh, kiểm tra liên ngành công tác ATTP Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

     Ngày 22/4/2019, UBND Thành phố đã bàn hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc thành lập 04 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019". Thời gian thực hiện thanh tra bắt đầu tư ngày 25/4 đến hết ngày 25/5/2019 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Công tác thanh, kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019" tại các địa phương; thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về ATTP; tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra, đề xuất, kiến nghị báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận