cải cách hành chính - tổ chức

Thanh tra Quận Hoàng Mai thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 30/03/2021 | 15:55  | View count: 108

Quận Hoàng Mai có tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh, hiện nay dân số quận Hoàng Mai khoảng 50 vạn dân.Trên địa bàn Quận đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gần 80 dự án thu hồi đất tại 14 phường thuộc quận, trong đó có những dự án trọng điểm như: Dự án đường vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt, Định Công; Dự án đường Tam Trinh thuộc địa bàn phường Yên Sở, phường Hoàng Văn Thụ và phường Mai Động

     Từ đặc điểm trên của Quận là nguyên nhân số lượng đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn Quận với số lượng lớn, đơn thư chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; tố cáo sai phạm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ. Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, phân loại, xử lý, đôn đốc giải quyết, trả kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho tổ chức, công dân đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục, chiếm một thời gian không nhỏ trong hoạt động quản lý nhà nước của Quận và của Thanh tra Quận.

     Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được Thanh tra quận Hoàng Mai xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thường xuyên được quan tâm và thực hiện tốt.

     Thanh tra quận có tổng số 08 cán bộ, công chức bao gồm Chánh thanh tra, 02 Phó Chánh thanh tra, 06 Thanh tra viên. Trong đó, 8/8 cán bộ làm công tác thanh tra đều là công chức (Thanh tra viên, Thanh tra viên chính) và là Đảng viên, đều đạt trình độ đại học trở lên. Trong nhiều năm qua, Thanh tra quận đã tham mưu giúp UBND Quận thực hiện tốt các quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định. Phát huy vai trò tham mưu giúp UBND Quận thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra quận luôn nỗ lực, cố gắng từng bước đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần tích cực vào việc ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của quận.

     Theo đó, công tác thanh tra luôn được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định. Các cuộc thanh tra được thực hiện đúng quy trình quy định tại Luật Thanh tra, Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện sai phạm, tồn tại, hạn chế và kiến nghị các đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế đó. Thanh tra quận tiếp tục tham mưu UBND quận chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội.

     Về công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra quận thực hiện tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để tham gia phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí. Do vậy, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nâng cao.

     Bên cạnh đó, trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra quận đã tham mưu UBND Quận tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân nói riêng. Tham mưu UBND Quận chỉ đạo các phòng, ban và UBND các phường rà soát các vụ việc trên địa bàn; tập trung tháo gỡ, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp, kéo dài. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm theo Kế hoạch năm và thanh tra đột xuất trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua đó, đánh giá rõ những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại và yêu cầu các đơn vị có sai phạm nghiêm túc khắc phục khuyết điểm. Việc tổ chức xử lý sau khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản giải quyết xong một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

     Từ những kết quả đã đạt được, ngày 15/3/2021 tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 quận Hoàng Mai: Thanh tra quận được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm 2020./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận