cải cách hành chính - tổ chức

Quận Hoàng Mai triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Ngày đăng 26/04/2021 | 16:46  | View count: 47

Ngày 20/1/2021, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN

     Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi  tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận.

     UBND Quận đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và 14 phường thuộc Quận xác định PCTN là một trong các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cán bộ hàng năm. Xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Các văn bản chỉ đạo của Thành phố và của Quận về PCTN.

     Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực đặc biệt ở những đơn vị có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định; Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao.

     Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN.

     Thực hiện chỉ đạo của UBND Quận, Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND 14 phường thuộc Quận đã xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22/2/2021 về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2021 trên địa bàn quận Hoàng Mai, qua đó gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về  PCTN với việc thực hiện  nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai các chỉ đạo của Thành phố về công tác PCTN, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

     UBND Quận đã chỉ đạo thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách, trong công tác cán bộ, công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo. Trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng, UBND Quận đã chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch. Toàn bộ các dự án sau khi đã được phê duyệt, quá trình tổ chức thi công đều được công khai để quần chúng nhân dân giám sát, kiểm tra, thực hiện công tác giám sát cộng đồng với sự tham gia của cả chủ đầu tư và đơn vị sử dụng, công tác quản lý sau đầu tư cũng được quan tâm, chú trọng thường xuyên.

     Trong các công tác khác như: Quản lý sử dụng đất đai, quản lý trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị đều được UBND quận chỉ đạo thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật.

     Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Quận báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) trên địa bàn Quận, trong đó có chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục tổ chức thực hiện các kế hoạch đã triển khai.

     UBND Quận triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Quận theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; Tổng hợp kết quả, báo cáo cơ quan cấp trên theo đúng quy định.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận