cải cách hành chính - tổ chức

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử
Ngày đăng 30/04/2021 | 14:10  | View count: 66

Ngày 13/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 790/UBND-TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận và Ủy ban nhân dân các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử, khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

     1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả trước, trong, sau Cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương và Thành phố đã ban hành.

     2. Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận, UBND các phường tổ chức quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, trong đó chú trọng nội dung điểm mới của Cuộc bầu cử tại cơ quan, đơn vị mình, ngành mình, hội viên đoàn thể mình bằng những hình thức phù hợp; đẩy mạnh việc phổ biến pháp luật về bầu cử, tập trung tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người dân tại địa phương hiểu được nội dung cơ bản pháp luật về bầu cử cũng như vai trò, vị trí của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hiểu biết được quyền bầu cử, quyền ứng cử, nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, quyền và trách nhiệm của công dân tham gia bầu cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, để giúp người dân nắm rõ quy định pháp luật khi thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

     3. Đối với UBND các phường trên địa bàn Quận chú trọng đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và việc không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Lưu ý, cần tuyên truyền để người dân biết không thực hiện quyền bầu cử đối với đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhưng vẫn thực hiện bỏ phiếu đối với đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân Quận ứng cử tại đơn vị bầu cử ở phường.

     4. Đề nghị đội ngũ Báo cáo viên pháp luật Quận, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân tại địa phương mình.

     5. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng một số hình thức như:

- Tuyên truyền trên các Cổng thông tin điện tử Quận, Trang thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương; khai thác và liên kết với Trang thông tin tuyên truyền pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn).

- Tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng LED…;

- Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, VCNET,…

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Thường xuyên biên tập tin, bài viết hàng ngày về tuyên truyền pháp luật phù hợp để phát trên hệ thống loa truyền thanh của phường.

- Các hình thức khác phù hợp (thông qua cuộc họp, sinh hoạt tổ dân phố...)

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

     6. Xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, chú trọng nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; động viên khuyến khích khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử.

     7. Ngày 24/3/2021, UBND Quận đã ban hành Công văn số 598/UBND-TP về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. Nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như nhận thức của mọi công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó góp phần tích cực, động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử, UBND Quận đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường quan tâm, chỉ đạo cán bộ, công chức và tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn Quận tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi do Bộ Tư pháp phát động (thời gian thi từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).

      Giao phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tình hình, kết quả các nội dung trên.

     UBND Quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội Quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận và Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận