cải cách hành chính - tổ chức

Quận Hoàng Mai triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 15/06/2021 | 14:51  | View count: 110

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Công văn số 2111/TTTP-VP ngày 13/5/2021 của Thanh tra Thành phố về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

     UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Văn bản số 989/UBND-TT ngày 04/5/2021 và Văn bản số 1193/UBND-TT ngày 19/5/2021 triển khai, hướng dẫn Trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 14 phường thuộc Quận và Ban Tiếp công dân Quận thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó yêu cầu thực hiện:

     1. Nghiêm túc chế độ báo cáo đình kỳ

     1.1. Các loại báo cáo định kỳ

- Báo cáo tháng: từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng báo cáo;

- Báo cáo Quý I: từ ngày 15 tháng 10 năm trước đến ngày 14 tháng 01 của năm báo cáo;

- Báo cáo Quý II: từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 14 tháng 4 của năm báo cáo;

- Báo cáo Quý III: từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 14 tháng 7 của năm báo cáo;

- Báo cáo Quý IV: từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 14 tháng 10 của năm báo cáo;

- Báo cáo 6 tháng: từ ngày 15 tháng 10 năm trước đến ngày 14 tháng 4 của năm báo cáo;

- Báo cáo 9 tháng: từ ngày 15 tháng 10 năm trước đến ngày 14 tháng 7 của năm báo cáo;

- Báo cáo năm: tính từ ngày 15 tháng 10 năm trước đến ngày 14 tháng 10 của năm báo cáo.

     1.2. Chế độ báo cáo

- UBND các phường, phòng ban, đơn vị thuộc Quận gửi báo cáo về Thanh tra quận để tổng hợp, chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo.

- Ủy quyền cho Chánh Thanh tra Quận ký các báo cáo định kỳ để báo cáo Thanh tra Thành phố, chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo.

(Nội dung báo cáo và biểu báo cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ)

     2. Đối với báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất

- UBND các phường, phòng ban, đơn vị thuộc Quận báo cáo theo yêu cầu của từng nội dung báo cáo.

- Trên cơ sơ báo cáo của các đơn vị, Thanh tra quận xây dựng dự thảo báo cáo trình UBND Quận phê duyệt.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận