cải cách hành chính - tổ chức

Thanh tra quận Hoàng Mai: Hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm, chú trọng trong 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 20/07/2021 | 17:37  | View count: 65

Ngày 11/12/2020, UBND quận Hoàng Mai phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021, chỉ đạo, phân công các đơn vị liên quan chủ động theo dõi, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực phụ trách.

     Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND Quận đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí sâu, rộng tới cán bộ, Đảng viên, công chức và nhân dân, nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động tạo bước chuyển biến quan trọng, rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của năm 2021 và thường xuyên lâu dài.

     Thanh tra quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND Quận để thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành.

     Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được quận quan tâm, chú trọng. Nên nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được tập trung giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thanh tra quận Hoàng Mai khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tư tưởng chỉ đạo: Chủ động, đấu tranh, giáo dục, hiệu quả.

    Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra quận cùng phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức về công khai, minh bạch tại 88 đơn vị; Kiểm tra 67 cuộc về việc thực hiện các quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn.

     Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã dần từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan, đánh giá đúng thực trạng và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các đơn vị trên địa bàn Quận đã phát huy ưu điểm, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước của tập thể và các cá nhân được giao nhiệm vụ; nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

     Đồng thời, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tham gia hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân tại các tổ dân phố để làm tốt công tác vận động, giáo dục, để nhân dân nhận thức và hiểu rõ, hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của mình, tăng cường hòa giải từ cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ; qua đó đã củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả công tác của chính quyền cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp và diễn biến phức tạp, kéo dài.

     Việc tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo về mặt thời gian, quy trình theo quy định của pháp luật. Trong công tác Phòng chống tham nhũng, Thanh tra quận đã kịp thời tham mưu UBND Quận xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch đảm bảo các nội dung trọng tâm và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được Thanh tra quận tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực.

     Những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng từ nhiều năm trước đã được quan tâm, có biện pháp giải quyết dứt điểm; những vụ việc mới phát sinh được tập trung giải quyết, đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu.

     Trong thời gian tới, Thanh tra quận cùng với Đảng bộ, chính quyền quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận