cải cách hành chính - tổ chức

Một số điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo
Ngày đăng 21/07/2021 | 09:23  | View count: 35

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, về cơ bản, Luật tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa và phát triển các quy định của Luật tố cáo năm 2011 về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo.

     Đối với người tố cáo, Luật quy định các quyền cho người tố cáo như thực hiện tố cáo; được bảo đảm bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác; được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo; tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng quy định của pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết; đề nghị cơ quan, tổ chức áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo, được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Luật tố cáo mới năm 2018 còn bổ sung quyền rút tố áo của người tố cáo.

     Bên cạnh các quyền. Luật tố cáo mới năm 2018 cũng quy định các người tố cáo có nghĩa vụ: cung cấp thông tin cá nhân quy định tại Điều 23 của Luật tố cáo; trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình; hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu; bồi thường thiệt hại do có hành vi tố cáo sai sự thật của mình gây ra (tại Điều 9).

     Các quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo được quy định cụ thể tại Điều 10 và Điều 11 của Luật tố cáo năm 2018./.  

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận