cải cách hành chính - tổ chức

Ý nghĩa việc triển khai hướng dẫn thực hiện quy định đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, các chức danh kiêm nhiệm tại các tổ dân phố thuộc các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 09/06/2022 | 14:19  | View count: 34

Với sự ra đời của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội đã có nhiều điểm mới nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước của Thành phố nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng.

     Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Quận văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các phường khẩn trương triển khai thực hiện chế độ, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở tại Văn bản số 159/TCKH-NS ngày 18/10/2021 và Công văn số 03/TCKH-NS ngày 10/01/2022 góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

     Đồng thời, việc sắp xếp lại những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 34/2019-NĐ-CP, theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND đã đạt được những hiệu quả nhất định. Sau khi sắp xếp lại, bộ máy ở cơ sở đồng bộ, tinh gọn, cán bộ, công chức cấp phường và những người hoạt động không chuyên trách yên tâm công tác, nhiệt tình với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận