TIN TỨC KHÁC

Bàn giao số liệu, danh mục di tích quận Hoàng Mai
Ngày đăng 13/04/2018 | 08:59  | View count: 305

Căn cứ Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 10117/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc công bố danh mục thống kê di tích trên địa bàn quận Hoàng Mai tính đến ngày 31/12/2016

     Năm 2016, tại Trụ sở UBND quận Hoàng Mai, đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND quận có Biên bản bàn giao số liệu, danh mục di tích quận Hoàng Mai cho UBND 14 phường tiếp nhận quản lý theo phân cấp số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     * Nội dung bàn giao như sau:

     - Bảng tổng hợp số liệu kiểm kê di tích quận Hoàng Mai: 01 bản.

     - Danh mục thống kê những hiện vật, đồ thờ có trong di tích di tích của phường tính đến 31 tháng 12 năm 2016: 01 bản.

     - Quyết định số 10117/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc công bố danh mục thống kê di tích trên địa bàn quận Hoàng Mai đến 31 tháng 12 năm 2016: 01 bản.

     * Văn bản kèm theo:

     Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội: 01 bản.

     LƯU Ý: Uỷ ban nhân dân các phường tiếp nhận và thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê được thành phố phân cấp quản lý; đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

     Biên bản bàn giao số liệu, danh mục di tích quận Hoàng Mai: Xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận