TIN TỨC KHÁC

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Vĩnh Hưng
Ngày đăng 09/09/2019 | 09:07  | View count: 3537

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Vĩnh Hưng

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

     I. Lý do chọn đề tài

     Thế kỉ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và văn minh công nghệ thông tin. Để đáp ứng được yêu cầu thời đại mới và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong đó chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong các nhà trường.

     Chất lượng chuyên môn của nhà trường phụ thuộc trực tiếp vào đội ngũ giáo viên. Họ là nhân tố trung tâm của quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Vai trò của ngành học chỉ được thể hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm non- chủ thể trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm chất và năng lực công tác.

     Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài, do đó phải đào tạo giáo viên có chất lượng cao, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên.”

     Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành theo 26/2018/TT-BGDĐT ngày 8/10/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo đó Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 03 năm 2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT. Điều lệ trường mầm non ban hành năm 2015, Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017  ban hành Chương trình giáo dục mầm là những căn cứ cơ bản để chúng ta khẳng định coi trọng chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non là rất quan trọng.

     Trên thực tế hiện nay chất lượng đội ngũ giáo viên chưa tương xứng với bằng cấp; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới giáo dục. Kỹ năng sư phạm của một bộ phận nhà giáo còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chưa thực sự thay đổi cách dạy theo hướng tích cực lấy trẻ làm trung tâm. Số giáo viên cốt cán trong trường còn ít. Giáo viên trẻ mới ra trường chủ yếu được đào tạo từ những trường trung cấp tổng hợp, hệ liên kết nên không được đào tạo bài bản, chuyên sâu, còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy, chưa biết làm hồ sơ sổ sách, chưa nắm vững cách xây dựng kế hoạch hoạt động. Phần lớn giáo viên cao tuổi ngại đổi mới, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế ... dẫn đến chất lượng  giáo dục chưa đáp ứng được với yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.

     Số lượng giáo viên tâm huyết với nghề rất ít bởi sự vất vả của công việc, thời gian làm việc nhiều với chế độ ưu đãi thấp mà trách nhiệm lại cao nên không  tạo động lực phấn đấu, một số giáo viên trăn trở, lo âu không yên tâm với nghề.

     Vì vậy, để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường một cách bền vững trong điều kiện còn nhiều khó khăn và bất cập hiện nay, một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho người quản lý đó là phải tìm ra các biện pháp chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, chính vì thế mà tôi lựa chọn đề tài: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Vĩnh Hưng ".

     II. Mục đích nghiên cứu

     Đề xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên của trường giúp giáo viên nâng cao trình độ nhận thức, kĩ năng sư phạm, phát huy được những mặt tích cực khắc phục những tồn tại yếu kém góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường đáp ứng nhu cầu thời đại.

     III. Đối tượng nghiên cứu

     Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Vĩnh Hưng.

     IV. Đối tượng khảo sát thực nghiệm

     Đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Vĩnh Hưng

V. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu về các quy định đối với ngành học mầm non như Điều lệ, Chuẩn nghề nghiêp.

-  Phương pháp khảo sát chất lượng đội ngũ

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp

- Phương pháp so sánh, đối chứng

     VI. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu:

     - Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

     I. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

     Bước vào thế kỷ 21, Việt Nam trên con đường phát triển hội nhập vào thế giới, cả nước đang tích cực phấn đấu cho tương lai tươi sáng và vững chắc. Do đó việc quan tâm và đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non có vị trí quan trọng, là khâu đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ vào lớp 1. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học mầm non là một bậc học đã có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có trách nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ mai sau. Thấy rõ tầm quan trọng đó, những năm gần đây Bộ Giáo Dục luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội.

     Chuyên môn của giáo viên mầm non chủ yếu là các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Hai lĩnh vực chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục luôn diễn ra song song và đồng thời gắn kết với nhau, không tách rời nhau: Trong hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng có giáo dục và trong giáo dục có chăm sóc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ về mặt thể chất cũng như tinh thần.

     Vì vậy để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, người giáo viên luôn cần phải rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng sư phạm. Điều đó cho thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm non là hết sức cần thiết. Người cán bộ quản lý phải có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non. Hơn nữa loại hình giáo dục mầm non là loại hình giáo dục tự nguyện không bắt buộc. Vì vậy, để thu hút trẻ tới trường mầm non, các hoạt động giáo dục trong nhà trường phải có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, giúp trẻ phát triển về mọi mặt như trí tuệ, thể lực. Đội ngũ giáo viên mầm non cần không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đề cao lương tâm và nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái tận tuỵ thương yêu trẻ, thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng cải tiến nội dung phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, tham gia tích cực các hoạt động. Thực tế hiện nay, nhiều giáo viên trong trường chưa có kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.Việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường sẽ giúp giáo viên nâng cao trình độ nhận thức, kĩ năng sư phạm, phát huy được những mặt tích cực khắc phục những tồn tại, yếu kém góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường đáp ứng nhu cầu thời đại.

     II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

     1. Giới thiệu khái quát về nhà trường

     Năm học 2018 - 2019 toàn trường có 15 nhóm lớp với 690 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 68    

     Trong đó:  Ban giám hiệu: 3 đồng chí

                     Giáo viên : 47 đồng chí

                     Nhân viên: 18 đồng chí     

     2 . Thực trạng công tác nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên

- Đội ngũ giáo viên trong nhà trường đa phần là giáo viên trẻ.

- Tỷ lệ CBGV có trình độ trên chuẩn cao so với mặt bằng chung của bậc học và ngày càng nâng cao về chất lượng.

- Công tác bổ sung CSVC được đầu tư, hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu về các điều kiện vệ sinh, chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tỷ lệ huy động trẻ đến trường lớp mầm non tăng cao, nhất là trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Việc  tập trung huy động hầu hết số lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đã góp phần thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, tạo tiền đề tốt cho chất lượng giáo dục tiểu học và thực hiện phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi.

- Chất lượng CSGD trẻ toàn diện ngày càng được nâng cao, tạo được niềm tin  đối với các bậc phụ huynh, góp phần nâng cao vị thế của nhà trường mầm non.

- Năng lực một số giáo viên không tương xứng với trình độ đào tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDMN. Vẫn còn giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về chương trình giáo dục mầm non mới, còn lúng túng trong việc vận dụng chương trình giáo dục mầm non mới vào thực tế. Nhiều hoạt động vẫn theo phương pháp cũ, chưa lấy trẻ làm trung tâm, chưa phát huy tính tích cực của trẻ, trẻ ít được trải nghiệm.

- Một số giáo viên trẻ không yên tâm với nghề, giáo viên lớn tuổi thì bằng lòng với hiện tại, không có ý thức phấn đấu, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Có những giáo viên chưa mạnh dạn và chưa phát huy được tính sáng tạo trong quá trình sinh hoạt chuyên môn cũng như trong việc tổ chức các hoạt động tập thể của nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn vẫn mang tính hình thức, nội dung chưa phong phú nên chưa thực sự phát huy được sự linh hoạt năng động và sự mạnh dạn tham gia xây dựng đóng góp ý kiến hay nhận xét của mỗi giáo viên trong tổ.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nhất là trong đổi mới phương pháp dạy học của một số ít giáo viên chưa thường xuyên, đặc biệt là đối với đội ngũ giáo viên nhiều tuổi.

     III. Một số biện pháp thực hiện

            
  

Nội dung các biện pháp

 
 

Biện pháp1: Nâng cao nhận thức, tư tưởng cho giáo viên.

 

Biện pháp 2. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giáo viên mầm non

 

 

Biện pháp 3.  Công tác bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

 

Biện pháp 4.  Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra,  kiểm tra, đánh giá giáo viên

 

Biện pháp 5. Kết hợp xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non.

 
 
 
 

 

     Biện pháp1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng cho giáo viên

     Để tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ một cách toàn diện trước hết tôi nghĩ phải làm gì để giáo viên có nhận thức đúng đắn với các quan điểm chuẩn nghề nghiệp và cũng khẳng định rằng đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra thành hiện thực. Đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục với xu thế đổi mới giáo dục là để chuẩn bị hành trang cho những người mới bước vào đời. giáo viên mầm non giữ một vị trí hết sức quan trọng vì nhân cách con người phụ thuộc rất nhiều vào việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục của giáo viên mầm non. Vì vậy, giáo viên mầm non cần xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong công việc chăm sóc nuôi dạy trẻ, giáo viên là người đặt nền móng đầu tiên cho cả thế hệ tương lai của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên, tôi đã tham mưu với hiệu trưởng, dành thời gian tổ chức thường xuyên cho giáo viên đọc thêm tài liệu phổ biến các văn bản, chỉ thị của ngành học, báo giáo dục thủ đô, tạp chí giáo dục mầm non để giáo viên có trách nhiệm cao về yêu cầu nhiệm vụ của mình. Hàng năm, tổ chức cho giáo viên học tập nhiệm vụ năm học, điều lệ trường mầm non, các quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như của ngành. Đặc biệt đi sâu bồi dưỡng giáo viên về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Tập trung vào các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

     Tăng cường tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học tập và sáng tạo”, phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào thi đua khác của ngành phát động.

     Động viên giáo viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, ngành giáo dục và đặc biệt động viên đội ngũ đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đạo đức Hồ Chí Minh.

     Đưa chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên hàng năm.

     Từ việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho giáo viên đã giúp cho giáo viên nhận thức và xác định đúng vị trí của mình trong thời đại hiện nay.

     Biện pháp 2. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho giáo viên mầm non

     Nghề dạy học luôn đặt ra cho giáo viên những yêu cầu ngày càng cao về phẩm chất và năng lực. Đòi hỏi người giáo viên luôn luôn phảo làm mới bài dạy tránh cho học sinh cảm thấy nhàm chán. Do vậy người giáo viên phải luôn say sưa học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao kiến thức, có năng lực và trình độ. Việc tạo điều kiện cho giáo viên lần lượt đi học tại chức ở các trường đại học đóng vai trò rất quan trọng bởi đi học sẽ giúp giáo viên nhận biết cơ bản về lí luận, về phương pháp cập nhật những kiến thức mới để áp dụng vào thực tế giảng dạy.

     Số giáo viên đã học và đang học tại chức vào ngày thứ bảy, chủ nhật là 8 đồng chí.

     Giáo viên được đi học đã có chuyển biến về nhận thức của ngành, nắm bắt được phương pháp chung của các bộ môn, các hoạt động dạy học và chăm sóc, giáo dục trẻ chủ động hơn.

     Ngoài việc tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ sư phạm. Nhà trường còn khuyến khích giáo viên nâng cao trình độ về tin học, ngoại ngữ. Liên hệ với các trung tâm bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ mở lớp bồi dưỡng kĩ năng tin học cho giáo viên trong trường như: soạn thảo văn bản, phần mềm powerpoint, Elearning..., học văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Đến nay có /47 giáo viên có trình độ chuẩn CNTT, 47 giáo viên có trình độ A2 ngoại ngữ.

     Thực hiện phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp đối với giáo viên có tay nghề còn non, giáo viên mới tuyển trong năm; Chú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục: Tổ chức hội giảng, dự giờ dạy tốt; Bồi dưỡng công tác tự học tập của giáo viên. Đối với giáo viên khá - tốt, bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sự sáng tạo linh hoạt cho giáo viên.

     * Bồi dưỡng chuyên đề  và kiến tập:

     Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn tôi đặc biệt chú ý đến hoạt động như tổ chức chuyên đề, thao giảng có thể nói đây là một việc làm rất cần bởi vì các hoạt động với các đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp cho giáo viên mắt thấy, tai nghe những gì mình được học ở lý thuyết và nghe qua hội thảo. Nhận thức vấn đề này tôi thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức chuyên đề, giáo dục mầm non theo kế hoạch định hình chuyên đề trọng tâm trong năm học theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo, Phòng GD&ĐT và định hướng đầu năm của trường, tổ đề ra như: Hoạt động phát triển ngôn ngữ: Làm quen văn học, chữ viết;  Hoạt động phát triển vận động; Hoạt động làm quen với toán; Hoạt động khám phá; chuyên đề ứng dụng CNTT… cho toàn giáo viên được dự và đúc kết rút kinh nghiệm sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, tiếp tục cho giáo viên thực hiện đại trà đồng thời tiến đến công tác kiểm tra và đánh giá chuyên đề, để bổ sung những khiếm khuyết giáo viên kịp thời chỉnh sửa những sai sót của mình. Ngoài việc tổ chức chuyên đề, BGH đề ra kế hoạch phân công giáo viên lên tiết kiến tập chuyên đề cho toàn trường kiến tập. Trước đây mỗi khi tổ chức kiến tập thường chỉ định một giáo viên khá hoặc giáo viên lớp điểm dạy cho cả trường cùng dự, sau khi dự giờ mức độ tiếp thu của mỗi giáo viên chưa rõ, một số giáo viên đi dự giờ chưa có ý thức nghiêm túc ghi chép không đầy đủ nên kết quả qua buổi kiến tập không cao. BGH đã cải tiến lại cách tổ chức như sau: Mỗi lần kiến tập phân công giáo viên có trình độ khác nhau( tốt, khá, trung bình) chuẩn bị và lên tiết kiến tập. Khi kiến tập xong một hoạt động nào đó 100% giáo viên đến dự đều nêu ý kiến đóng góp cho hoạt động, giáo viên được nêu ý kiến, được nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp phần nào cũng lắm bắt học hỏi được để nâng cao hơn chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. Được trực tiếp chuẩn bị hoạt động,được lên lớp,  được sự góp ý xây dựng động viên của ban giám hiệu và các đồng nghiệp  giáo viên nào chưa mạnh dạn cũng mạnh dạn hơn, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp để lần sau dạy đạt yêu cầu cao hơn. Với biện pháp này giúp giáo viên học tập lẫn nhau rất nhiều. Khi dự giờ, giáo viên đã có ý thức tốt hơn, chuẩn bị chu đáo, theo dõi ghi chép đầy đủ để tham gia ý kiến cùng rút kinh nghiệm.

     Từ những hình thức này sẽ tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện của đồng nghiệp để rút ra những tồn tại cần khắc phục, học hỏi những cái hay, cái tốt chúng tôi thực sự thấy hiệu quả với những buổi thao giảng và các buổi hội thảo chuyên đề, sau mỗi hoạt động  là những bài học không chỉ cho chính người giảng dạy mà cho tất cả thành viên trong Hội đồng sư phạm, những lời góp ý sâu sắc, chính xác, chân thành và đầy tinh thần xây dựng, luôn được tôn trọng, xem xét hưởng ứng.

     Hơn thế nữa, để mở rộng tầm nhìn và tạo cơ hội học tập cho giáo viên, chúng tôi còn tổ chức các đợt tham quan, học tập tại các trường trong quận và quận bạn từ đây giáo viên đã học hỏi được nhiều điều mới mẻ mà mình chưa có, Ban giám hiệu có điều kiện so sánh, bổ sung và học tập những vấn đề mà trường chưa tổ chức, thực hiện. Sau mỗi đợt tham quan học tập nhà trường có thêm diện mạo mới về cách trang trí, về đồ dùng đồ chơi, về phương pháp đổi mới trong các hoạt động.

     * Bồi dưỡng về kĩ năng soạn bài cho giáo viên

Muốn có giờ dạy tốt thì giáo án đóng vai trò quyết định, để có giáo án đạt chất lượng thì giáo viên phải xác định được mục đích yêu cầu và đề ra được phương pháp và hình thức sao cho phù hợp

Tìm hiểu điểm yếu của giáo viên khi soạn bài như: giáo viên chưa xác định  đúng mục đích yêu cầu bài dạy, khai thác nội dung bài dạy chưa phù hợp với độ tuổi, với sự kiện chủ đề, với điều kiện thực tế của trường, lớp. Qua tìm hiểu những điểm yếu trên, Ban giám hiệu có kế hoạch hướng dẫn cho giáo viên cách soạn bài, tổ chức xây dựng giáo án mẫu thông qua các buổi họp chuyên môn, nhận xét đánh giá cụ thể để thúc đẩy giáo viên thi đua học tập.

Tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu tham khảo các giáo án tiêu biểu, đạt giải trong các hội thi giáo viên giỏi của huyện và của thành phố mà trường được đi tham quan kiến tập hoặc sưu tầm được.

     * Bồi dưỡng thông qua xây dựng lớp điểm

Lớp điểm là nơi giáo viên học tập, nhìn nhận và phấn đấu học tập để bằng đồng nghiệp. Lớp điểm cũng là môi trường tốt nhất để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Muốn có lớp điểm tốt và để phát huy được vai trò làm điểm. Khi xây dựng lớp điểm, tôi luôn chú ý tới:

+ Chọn giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực sư phạm, nhiệt tình để đảm nhận lớp điểm.

+ Chọn nội dung điểm cho lớp phù hợp với khả năng của giáo viên, điều kiện thực tế của lớp.

+ Cho giáo viên lớp điểm đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các trường chuẩn trong và ngoài huyện.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho lớp điểm về cơ sở vật chất, tài liệu chuyên môn, đồ dùng, đồ chơi trong lớp.

+ Hàng tháng họp với giáo viên lớp điểm rút kinh nghiệm thấy nội dung nào

đạt, nội dung nào chưa đạt để tìm ra nguyên nhân và đề ra hướng khắc phục.

+ Lựa chọn thời gian tổ chức các lớp điểm cũng phải dựa vào nội dung điểm để thực hiện cho phù hợp.

 - Phát huy tác dụng của lớp điểm:

+ Tổ chức cho giáo viên các lớp đến tham quan, kiến tập tại lớp điểm .

+ Nghe giáo viên lớp điểm chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc thực hiện tốt lớp điểm toàn diện hay điểm lĩnh vực.

+ Các giáo viên khi tham quan, kiến tập sẽ học hỏi và thực hiện ở lớp mình.

+ Phát động phong trào thi đua trong toàn trường học tập và làm theo lớp điểm.

Ví dụ: Giáo viên có năng khiếu tạo hình tôi đặt làm điểm xây dựng môi  trường giáo dục. Lớp điểm về môi trường lớp học sẽ tổ chức tham quan kiến tập ngay từ đầu năm học.   Giáo viên có khả năng về CNTT đặt làm lớp điểm về ứng dụng CNTT. Lớp điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy sẽ tổ chức kiến tập sau hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Giáo viên có giọng nói truyền cảm, khả năng diễn xuất tốt tôi đặt làm điểm chuyên đề PTNN môn Làm quen văn học.

Qua kiến tập lớp điểm, Ban giám hiệu có điều kiện bồi dưỡng cho giáo viên những kinh nghiệm giảng dạy, có thể học hỏi được lẫn nhau về hình thức lên lớp, cách đặt câu hỏi, cách làm đồ dùng đồ chơi, phương pháp giảng dạy. Sau mỗi buổi kiến tập ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức họp rút kinh nghiệm, các giáo viên tự nhận xét, đánh giá từ đó chất lượng chuyên môn của giáo viên sẽ được nâng lên một cách đồng đều.

     * Bồi dưỡng qua các hội thi

 Bồi dưỡng qua phong trào hội thi, hội giảng: Hình thức bồi dưỡng này thu hút được nhiều giáo viên tham gia, thông qua hoạt động hội thảo này giáo viên càng thấy rõ tầm quan trọng của chuyên môn bổ sung kiến thức kỹ năng cho giáo viên mầm non.

Việc tổ chức hội thi cho giáo viên là một hình thức có tác dụng rất lớn cho việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tạo cơ hội để giáo viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm. Khi tham gia thao giảng đòi hỏi giáo viên phải đầu tư công sức, nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, tìm ra hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo để thu hút sự hứng thú của trẻ vào tiết dạy; đồng thời giáo viên phải tự nghiên cứu, sưu tầm các phương tiện, đồ dùng, đồ chơi phục vụ, hỗ trợ trong tiết học; đây là một biện pháp rất hữu hiệu giúp giáo viên tích cực bồi dưỡng và học tập lẫn nhau.

+ Tổ chức thi “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”

Nhằm tạo môi trường học tập thân thiện, thu hút trẻ thêm gắn bó, yêu thương trường, lớp. Trao đổi thông tin của lớp học, tạo hứng thú cho quá trình dạy và học. Đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

Xây dựng kế hoạch thực hiện “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với thực tế của nhà trường. 100% lớp tạo môi trường lớp bằng các sản phẩm do cô và trẻ sáng tạo. Màu sắc trang trí môi trường trang nhã, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi, chiều cao phù hợp với tầm nhìn của trẻ. Các lớp sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, đảm bảo an toàn,  thuận tiện cho giáo viên và trẻ hoạt động. Các góc lớp có nhiều nguyên vật liệu mở kích thích trẻ tích cực hoạt động.

Xây dựng kế hoạch thời gian triển khai thực hiện: Trong toàn bộ năm học.  Thời gian chấm thi vào tháng 9 đầu năm học, chấm tại lớp học.

+  Tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi.

- Đối với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở:

Xây dựng kế hoạch, đặt lịch thi thống nhất trong ban giám hiệu, sau đó phổ biến kế hoạch của hội thi đến toàn thể giáo viên.

Giáo viên nghiên cứu bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học (ĐDDH) và các điều kiện cần thiết của tiết dạy. Giáo viên thực hiện tiết dạy giỏi đó để ban thi đua nhà trường dự, nhận xét, đánh giá.

Sau khi dự giờ các tiết dạy giỏi của giáo viên Ban thi đua chấm thi nhận xét, rút kinh nghiệm cho từng đồng chí, những điểm nào mới, tiến bộ, phù hợp thì phổ biến, nhân rộng cho giáo viên toàn trường học tập và áp dụng. Ngược lại những nhược điểm cũng cần phải rút kinh nghiệm chung cho toàn trường.

- Đối với giáo viên thi cấp quận

Với  tiết dạy đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, Ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện về vật chất: Đầu tư trang bị ĐDDH, mua sách báo, tài liệu tham khảo, băng hình… tạo mọi điều kiện về tinh thần  để giáo viên có điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho bài dạy. Khuyến khích động viên giáo viên trong tường hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tính đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Nhờ tổ chức tốt các hội thi, động viên khuyến khích hỗ trợ kịp thời, không tạo áp lực, tâm lý thoải mái cùng với sự giúp sức nhiệt tình của đồng nghiệp nên chất lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận của nhà trường ngày một tăng đáng kể.

Sau mỗi lần tổ chức thi, giáo viên trong trường tham gia thi đã nhanh chóng nắm vững chuyên môn, tạo được uy tín đối với đồng nghiệp với các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh. Đồng thời qua hội thi đã tuyển chọn công nhận và tôn vinh giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi - cô nuôi giỏi, động viên, khen gợi, khích lệ giáo viên kịp thời. Đồng thời cũng là căn cứ để các cấp quản lý đánh giá hoạt động chuyên môn trong nhà trường, từ đó tôi đã xây dựng kế hoạch hàng tháng để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn hạn chế.

     * Bồi dưỡng - Nâng cao khả năng ứng dụng CNTT:

Bồi dưỡng và nâng cao khả năng ứng dụng CNTT giúp giáo viên có kỹ năng trình bày, soạn thảo văn bản trong quá trình soạn bài, được rõ ràng, khoa học. Biện pháp này góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng soạn bài của giáo viên. Trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019 nhà trường đã chỉ đạo bồi dưỡng từng bước qua các giai đoạn cụ thể:

- Giai đoạn 1: Chỉ đạo, tập huấn soạn giáo án trên máy vi tính. Chỉ đạo, tập huấn sử dụng phần mềm powerpoint xây dựng giáo án điện tử

- Giai đoạn 2: Nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm và cách khai thác tài nguyên trên internet để soạn giáo án điện tử Ererning.

Mời giảng viên bồi dưỡng cho giáo viên xây dựng bài giảng điện tử Ererning. Tăng cường khai thác thông tin mạng, mở kho tư liệu điện tử, sưu tầm và tham khảo một số bài dạy trên mạng hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy và xây dựng bài giảng điện tử để từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Phân công giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng về CNTT do PGD và SGD tổ chức.

Tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng sử dụng máy vi tính cơ bản trong khi soạn bài và khai thác Internet, phần mềm dạy học. Khuyến khích người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết, phát huy tinh thần tự học hỏi của giáo viên.

Năm học 2018-2019 nhà trường khuyến khích giáo viên thực hiện duy trì 50% hoạt động giáo dục của trẻ có ứng dụng CNTT đạt hiệu quả.

Tự bồi dưỡng: Tự bồi dưỡng là nhiệm vụ của mỗi giáo viên. Trước hết giáo viên phải nhận thức điều đó và dành cho mình một thời gian tự bồi dưỡng hợp lý để bản thân không ngừng nâng cao tay nghề bằng nhiều hình thức nh­ư: Đọc tài liệu, tập san về giáo dục, giáo dục mầm non; ứng dụng CNTT trong tự bồi dưỡng (Qua hệ thống thông tin mạng), qua đồng nghiệp…

BGH phân công giáo viên có hiểu biết về CNTT, xây dựng giáo án luôn sẵn sàng giúp đỡ, giải đáp thắc mắc của các đồng nghiệp khác để các đồng nghiệp cùng tiến bộ khi sử dụng CNTT trong quá trình giảng dạy. Đây là hình thức tự học, tự bồi dưỡng qua thực tế rất cần thiết cho mỗi giáo viên mầm non.

-  Kiểm tra, đánh giá công tác tự bồi dưỡng

Để biết được kết quả bồi dưỡng thực thụ của mỗi giáo viên mầm non, Ban giám hiệu phải th­ường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên thông qua các chuyên đề, hoặc thông qua các buổi dự giờ thăm lớp và các ngày hội ngày lễ thì công tác tự bồi dưỡng của giáo viên mới đạt kết quả tốt.

     Biện pháp 3. Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên qua hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn             

Đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, nó có vai trò rất lớn trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục: Mục đích của giải pháp tăng cường vai trò của tổ trưởng chuyên môn là khẳng định vai trò quản lý của họ, tổ trưởng chuyên môn sẽ giúp Hiệu phó chuyên môn xây dựng các kế hoạch chuyên môn phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ chuyên môn, đặc điểm từng lứa tuổi của trẻ. Các kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kế thừa một cách sáng tạo từ ch­ương trình dạy của năm học trước. Tăng cường vai trò của tổ trưởng chuyên môn để giúp Hiệu phó chuyên môn giám sát, đôn đốc giáo viên trong tổ hoạt động tích cực vì mục tiêu kế hoạch của nhà trường; làm cho công việc tiến hành đều đặn, đảm bảo sự liên tục, tạo nề nếp tốt ở mỗi giáo viên trong việc lập kế hoạch, làm sổ sách, thực hiện các hoạt động chuyên môn hàng ngày. Đảm bảo việc kiểm tra chuyên môn giáo viên một cách chi tiết đúng kế hoạch đó xây dựng.

Có thể nói, trong quản lý hoạt đông chuyên môn, việc ủy quyền cho tổ trưởng chuyên môn nhằm để chia sẻ gánh nặng công việc, đảm bảo cho công việc được tiến hành thường xuyên, liên tục và đảm bảo sự phân công hợp lý. Tuy nhiên, cần lưu ý mặt trái của việc ủy quyền đó là: Cấp dưới dễ làm sai hoặc không đủ tầm như cấp trên để giải quyết công việc, hoặc cấp dưới dễ lộng hành, làm quá công việc cho phép sẽ làm hỏng việc dẫn đến làm ảnh hưởng đến cấp trên. Để tránh những ảnh hưởng không tốt của việc ủy quyền cho cấp dưới; Hiệu phó chuyên môn cần lưu ý quán triệt đến tổ trưởng chuyên môn, khi gặp các vấn đề vướng mắc trong kiểm tra, chỉ thực hiện ở giới hạn ở mức độ ghi lại kết quả kiểm tra, sau đó báo cáo lên Hiệu phó chuyên môn hoặc ban giám hiệu để giải quyết chứ không tự ý xử lý theo kết quả kiểm tra.

Ví dụ: Ủy quyền cho tổ trưởng chuyên môn kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên. Để công tác kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên đảm bảo công bằng và triệt để, khi ủy quyền kiểm tra cho các tổ trưởng chuyên môn, tôi cùng bàn bạc và thống nhất nội dung kiểm tra đối với từng loại hồ sơ sổ sách của giáo viên. Cụ thể như:

Với sổ soạn bài cần kiểm tra:

- Mục đích yêu cầu của các bài dạy có phù hợp với độ tuổi của trẻ không.

- Số lượng bài soạn theo biên chế chương trình dạy của tuần tiếp theo.

- Nội dung các bài soạn có đảm bảo đúng phương pháp bộ môn hoặc hoạt động

- Cấu trúc của từng tiết dạy hoặc hoạt động.

- Hình thức tổ chức các tiết dạy hoặc hoạt động có linh hoạt, sáng tạo, lấy trẻ làm trung tâm chưa.

- Nội dung tích hợp trong các bài dạy có hợp lý hay gượng ép.

Sinh hoạt tổ chuyên môn cũng là một hoạt động rất thiết thực với giáo viên, sinh hoạt tổ là nơi thực hiện các hoạt động  chia sẻ đồng nghiệp về chuyên môn, là môi trường tốt nhất cho những giáo viên còn hạn chế về năng lực và chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy, nhất là những giáo viên mới có dịp để trao đổi học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề.

Hoạt động hiệu quả của mỗi giáo viên sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để mỗi giáo viên tự học hỏi nhau về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, từ đó nâng cao trình độ năng lực của mình. Với vai trò đó đòi hỏi tổ chuyên môn phải được tổ chức hợp lý, hoạt động có nề nếp và khoa học. Khi tổ chức sinh hoạt chuyên môn cần chú ý:

- Phải có nội dung sinh hoạt cụ thể bằng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, cả năm học.

- Đánh giá kết quả công tác tháng trước, tuần trước, chủ đề trước.

- Triển khai công tác tháng tới, tuần tới chủ đề tới.

- Tập trung bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, những nội dung mà giáo viên còn yếu và các chuyên đề thực hiện trong năm học, về đổi mới phương pháp dạy học, các thiết kế đồ dùng dạy học, kiến thức tin học...

- Trao đổi mới về phương pháp dạy học, về thiết kế bài dạy về đổi mới nội dung đổi mới hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ. Trao đổi những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình thu thập được từ sách báo, tài liệu, tập san của ngành.

- Giáo viên trao đổi những vướng mắc về chuyên môn đã nảy sinh trong quá

trình giảng dạy hoặc qua dự giờ đã phát hiện được. Đặc biệt đi sâu vào thảo luận những đề tài mà đa số giáo viên cho là khó, từ đó đưa ra những phương pháp, biện pháp giúp giáo viên vững vàng hơn về chuyên môn.

     Biện pháp 4. Bồi dưỡng qua công tác kiểm tra thăm lớp, dự giờ

Tiến hành thanh tra, kiểm tra để đánh giá năng lực giáo viên là một việc làm không thể thiếu được trong công tác quản lý và bồi dưỡng. Muốn vậy, người phó hiệu trưởng cần phải đề ra kế hoạch kiểm tra một cách cụ thể, tạo điều kiện cho giáo viên phấn đấu. Việc thăm lớp dự giờ giáo viên phải được tiến hành thường xuyên để phát hiện kịp thời những nhân tố tích cực mà phát huy chuyên môn của họ. Đồng thời nắm được những thiếu sót, hạn chế của từng giáo viên mà có biện pháp bồi dưỡng cụ thể cho giáo viên  qua công tác thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó bản than tôi phát hiện được những thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của mình, từ đó có những khắc phục kịp thời. Hàng tháng mỗi lớp đều được dự giờ ít nhất một hoạt động . Riêng giáo viên yếu kém được dự giờ thêm để kịp thời uốn nắn những sai sót hạn chế về chuyên môn. Việc kiểm tra được tiến hành dưới nhiều hình thức: Kiểm tra định kỳ, kiểm tra toàn diện, kiểm tra cuối học kỳ, kiểm tra cuối năm, kiểm tra đột xuất.

Khi tiến hành kiểm tra giáo viên bản thân tôi luôn vui vẻ, trân tình, tôn trọng giáo viên được kiểm tra, không làm cho giáo viên mất bình tĩnh sợ sệt. Tùy theo mức độ của giáo viên mà góp ý, chủ yếu nhìn vào sự cố gắng và khả năng vươn lên của từng giáo viên mà nhận xét. Có như vậy người giáo viên mới thực sự vui vẻ khi được kiểm tra, đồng thời hạn chế những tư tưởng xấu có thể xảy ra. Đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên sau kiểm tra phải công bằng, vô tư, chính xác,phân tích những ưu điểm, tồn tại, động viên kịp thời đến từng giáo viên giúp họ phát huy những mặt mạnh khắc phục những hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ. Sự cố gắng vươn lên của từng giáo viên được đánh giá đúng mức và trân trọng.

Kết quả dự giờ thăm lớp từ tháng 9 đến nay: 132  hoạt động.

Trong đó: Tốt: 52

                 Khá: 76

                 Đạt yêu cầu: 4

     Biện pháp 5. Kết hợp xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non .

- Tổ chức cho giáo viên làm đồ chơi đồ dùng dạy học :

Đồ dùng đồ chơi đẹp gây sự chú ý của trẻ phát triển tính tò mò thích khám phá, ham hiểu biết, qua các trò chơi các tiết dạy mà có đồ dùng đồ chơi đẹp thì giúp trẻ phát triển về óc thẩm mỹ, phát triển trí tuệ vì vậy phải tổ chức cho giáo viên làm đồ dùng dạy học và đồ chơi.

Kết quả những đợt phát động giáo viên đã học tập được rất nhiều ở nhau và có nhiều đồ dùng đồ chơi để dạy học đạt kết quả. Trong kế hoạch tiêu chí chấm lớp yêu cầu mỗi góc lớp có từ 7 -10 loại đồ dùng bổ sung  vào góc chơi. Các nhóm lớp đều có đầy đủ đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi đẹp và đa dạng.

Thực hiện chương trình Sữa học đường nâng cao tầm vóc Việt của Chính phủ. Ban giám hiệu nhà trường đã phát động giáo viên, học sinh tham gia sáng tạo đồ dùng từ vỏ sữa học đường đưa vào tổ chức các hoạt động.

Ngoài ra, trường tôi còn tổ chức các hội thi: Thi trang trí nhóm lớp, thi qui chế nuôi dạy trẻ, thi thiết kế bài giảng điện tử, hội thi chúng cháu vui khỏe...

Kế hoạch tổ chức các hội thi diễn ra trong năm học

Thời gian

Nội dung

Tháng 9

Hội thi trang trí lớp

Tháng 10

Hội thi Bé khéo tay, bé sáng tạo

Tháng  11

Thi qui chế chăm sóc nuôi dạy trẻ, hội giảng chào mừng nhày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tháng 12

Thi thiết kế bài giảng điện tử

Tháng 2

Thi thiết bị đồ dùng dạy học tự làm

Sau mỗi hội thi, hội giảng chúng tôi đều họp, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các lớp.

Để giúp giáo viên thực hiện tốt chương trình giáo dục, rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung CSVC cho các lớp theo hướng hiện đại, giúp giáo viên sắp xếp đồ dùng đồ chơi thuận tiện kích thích trẻ dễ nhìn, dễ lấy, dễ cất. Qua đó rèn kỹ nằ tự phục vụ, kỹ năng sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn lắp. Với lớp mẫu giáo lớn nhà trường cho trẻ sử dụng cốc sứ trắng. 100%v lớp được bổ sung thay thế giá đồ chơi mới, rổ, khay phíp để sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp.

     IV. Kết quả đạt được

     Bằng tác động của những biện pháp trên, chất lượng của đội ngũ giáo viên trong trường được nâng lên rõ rệt:

     Về tư tưởng chính trị:

     Giáo viên đã phấn khởi, yêu trường, yêu lớp, say sưa với nghề. Trong công việc, CBGVNV có ý thức tự giác thực hiện nghiêm túc, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, các qui định của ngành, của trường. 100% CBGVNV nhà trường không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội, nghiêm túc thực hiện và tham gia đầy đủ các buổi hội thảo, hội thi tìm hiểu về pháp luật.

     Về chuyên môn:

     Chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn trong đội ngũ giáo viên được đẩy mạnh và nâng cao. Đội ngũ giáo viên nắm chắc các tiêu chí đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp từ đó đưa vào ứng dụng trong thực tế.

     Chất lượng đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp đã có sự tiến bộ từng năm

Năm học

Kết quả xếp loại giáo viên

Loại xuất sắc

Loại Khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

2017- 2018

    

0

0

0

0

2018- 2019

    

0

0

0

0

         

     Chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên nâng lên còn được thể hiện ở kết quả các hội thi, hội giảng, đánh giá trẻ theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo

    - Kết quả hội giảng của giáo viên:

Năm học

Tốt

Khá

Trung Bình

2017- 2018

52%

48%

0

2018- 2019

55%

45%

0

     Nhìn vào các bảng số liệu trên cho thấy:

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên nhà trường từng bước được nâng lên rõ rệt

- Giáo viên đã biết cách lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, nắm chắc phương pháp giảng dạy của từng bộ môn, từng hoạt động, đa số giáo viên có phương pháp giảng dạy linh hoạt sáng tạo, biết kết hợp nội dung lồng ghép các môn học.

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có 42 đồng chí có trình độ trên chuẩn, 5/47 giáo viên đang theo học lớp đại học chuyên tu chuyên ngành GDMN

Đội ngũ giáo viên tích cực tham gia các hội thi do Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức: Hội thi giáo viên nhân viên giỏi 7 đ/c giáo viên tham gia( 1 đ/c giáo viên tham gia thi vòng 2 cấp Quận)

Đã tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ cho trẻ như: Ngày hội đến trường của bé, Tết Trung Thu, Bé khéo tay, Tiệc bupfe chào mừng năm mới 2019....

Trường đã chủ động tổ chức các lớp tin học cơ bản, tin học nâng cao, thiết kế bài giảng điện tử cho giáo viên. Đến nay trường đã có 47/47 giáo viên soạn bài trên máy vi tính, 42/47 giáo viên biết xây dựng giáo án điện tử bằng các phần mềm Powboi, Elearning

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

     I. Kết luận

     Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường là công việc hết sức cần thiết vì đội ngũ giáo viên là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục mầm non. Trong giai đoạn hiện nay những người làm công tác quản lý cũng phải thường xuyên cập nhật các thông tin về giáo dục để kịp thời điều chỉnh bổ sung trong kế hoạch và thực hiện. Đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên vì: Giáo dục mầm non chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, nó là mắt xích đầu tiên đặt nền tảng cho cuộc sống của mỗi con người, cho cuộc sống văn hóa và tinh thần của dân tộc. Bởi vậy, việc chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định việc thực hiện mục tiêu về chất lượng giáo dục. Đội ngũ giáo viên sẽ phát huy tốt năng lực chuyên môn khi họ thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

     Qua việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện kinh nghiệm tôi thấy việc chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên là vấn đề rất quan trọng và cần thiết trong mỗi nhà trường . Nó có tác dụng lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt trong thời đại hiện nay, giáo dục mầm non ngày càng được Đảng và nhà nước quan tâm.

     Trong năm qua chất lượng đội ngũ giáo viên của trường có nhiều bước phát triển quan trọng. Tỷ lệ giáo viên giỏi ngày càng tăng. Tuy nhiên để đáp ứng với yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục, trong thời gian tới Ban giám hiệu nhà trường và tập thể sư phạm nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đôi ngũ, tạo điều kiện cho các giáo viên theo học Đại học chuyên tu nhằm mục đích nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tay nghề của đội ngũ giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. Với vai trò của cấp học mầm non là nền tảng của các cấp học khác. Vì vậy, đòi hỏi giáo viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình không ngừng học tập bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiêp vụ, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “ Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ quá hay quấy phải bền bỉ chịu khó mới nuôi day được các cháu. Dạy trẻ như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”. Với giá trị cao đẹp của nghề dạy học nhất là dạy trẻ mầm non, cùng với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Quận Hoàng Mai cùng với sự nỗ lực cố gắng trong công tác phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, tôi tin rằng trong các năm tiếp theo nhà trường sẽ có những bước phát triển mới và đặc biệt là chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên.

     II. Khuyến nghị

     1. Đối với nhà trường

     Áp dụng các biện pháp đã đề xuất trong nghiên cứu này một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

     Nhà trường tuyên truyền, vận động với phụ huynh, cộng đồng về chương trình giáo dục mầm non để huy động mọi nguồn lực của xã hội cho giáo dục mầm non nói chung và hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non nói riêng.

     Giáo viên mầm non cần xác định nâng cao chất lượng chuyên môn, cập nhật các nội dung chuyên môn để vận dụng vào nhiệm vụ chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên và liên tục. Tự giác, tích cực, chủ động trong học tập, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn để rèn luyện và củng cố tay nghề.

     2. Đối với Phòng giáo dục - Đào tạo

     Có kế hoạch chỉ đạo, triển khai hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và CBQL GDMN thường xuyên, liên tục.

     Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn để giao lưu, học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ giữa các trường trong Quận các trường ở Quận khác.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận