Công tác cải cách hành chính

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020
Ngày đăng 12/05/2017 | 12:04

Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020; tạo sự hưởng ứng, đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân, doanh nghiệp về công tác CCHC của Thành phố. Đồng thời, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ trong công tác CCHC

     Tiếp tục duy trì 100% các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân được công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Thành phố và các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và 100% hộ dân trên địa bàn được tiếp cận các nội dung thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính là một trong những chỉ tiêu được Thành phố đặt ra tại Kế hoạch thông tin tuyên truyền CCHC trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

     Theo đó, công tác tuyên truyền cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô thông qua bồi dưỡng, đào tạo trình độ, phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, vì dân, hội nhập. Tuyên truyền đi trước một bước để định hướng, tạo đồng thuận trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

     Tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, công dân trên địa bàn Thành phố về trách nhiệm tham gia CCHC. Thông tin, tuyên truyền làm nổi bật mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và cả nước; về các giá trị và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện CCHC. Tuyên truyền nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian và chi phi thực hiện thủ tục hành chính. Tuyên truyền việc cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, trong đó có chất lượng dịch vụ hành chính công, lợi ích của việc giao dịch và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Bên cạnh đó, tuyên truyền để mọi người dân tham gia vào việc giám sát cải cách tài chính công như việc thực hiện khoán chi, giảm cơ cấu chi thường xuyên…

     Tuyên truyền thực hiện các nội dung và kết quả nổi bật của Chương trình CCHC. Tăng cường tuyên truyền kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Thành phố trên các lĩnh vực; cách làm hay, tấm gương tiêu biểu, các tổ chức, tập thể xuất sắc, các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố; tuyên truyền các ý kiến, góp ý, hiến kế, phản ánh của người dân đối với công tác CCHC của Thành phố và những kết quả khắc phục, xử lý các vấn đề người dân, dư luận bức xúc; tuyên truyền phương thức, cách làm, mô hình tiên tiến về CCHC của nước ngoài, các tỉnh, thành khác…

     Tuyên truyền các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền việc xây dựng hệ thống CNTT dùng chung, đồng bộ, thông suốt, liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Thành phố đến cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền về các lợi ích của các dịch vụ công mức 3,4 Thành phố triển khai giai đoạn 2016-2020…

     Kế hoạch đưa ra các giải pháp triển khai công tác tuyên truyền. Trong đó, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, bám sát chỉ đạo của Thành phố. Thực hiện nghiêm túc thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí về công tác CCHC của Thành phố; chủ động niêm yết tại trụ sở, đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử, màn hình LED, bảng tin công cộng, bản tin và các ấn phẩm của cơ quan, đơn vị…

     Đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông. Tổ chức lồng ghép các nội dung truyền đạt về kỹ năng mềm,bao gồm: kỹ năng công sở, quan hệ công chúng, tinh thần phục vụ…trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm về CCHC phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức các cuộc thi viết trên báo chí về CCHC…Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp công tác với Thành phố, hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát sóng tuyên truyền về CCHC. Thực hiện biên soạn, in và phát hành tài liệu bằng nhiều hình thức như: tờ rời, pano, áp phích, trailer, clip…tuyên truyền CCHC tới đông đảo người dân, doanh nghiệp. Thiếp lập, duy trì, tăng cường sử dụng mạng xã hội để tương tác với tổ chức, công dân. Lắng nghe ý kiến đóng góp, sáng kiến, ý tưởng, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân trên môi trường mạng đối với nhiệm vụ CCHC.

     Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Thành phố ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hàng năm. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quanbaos chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền với nhiều nội dung tin bài phong phú, đa dạng. Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức giao ban định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí. Phối hợp triển khai có hệ thống việc cung cấp thông tin, cập nhật, chia sẻ, liên kết thông tin về CCHC của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội…

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận