Công tác cải cách hành chính

Cuộc thi "Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" năm 2019
Ngày đăng 07/10/2019 | 10:19

Cuộc thi "Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" năm 2019

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích

     Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân.

     Tranh thủ những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị để áp dụng thực tiễn cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước với các giao dịch hành chính trên địa quận.

     2. Yêu cầu

- Phát hiện những vấn đề trong các quy trình, thủ tục hành chính hiện hành liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hành chính và đưa ra những sáng kiến, giải pháp mới về quy trình, thủ tục này.

- Đề xuất những sáng kiến, giải pháp, mô hình hữu ích để có thể ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử hoặc các biện pháp thay thế thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí và thời gian.

- Các sáng kiến, giải pháp, mô hình dự thi phải đạt các mục tiêu sau:

+ Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hành chính.

+ Giảm các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Có tính khả thi và ứng dụng cao trong đời sống.

+ Cắt giảm các chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng giữa cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các giao dịch hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các đơn vị.

+ Tính hiệu quả và khả thi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn.

+ Nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính.

     II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI

     1. Đối tượng

     - Là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

     - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     2. Hình thức, nội dung thi

     Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức bài thi viết, trong đó thể hiện những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc các mô hình, phương án, giải pháp nâng cao chất lượng, cách thức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đem lại hiệu quả trong công tác quản lý đối với cơ quan nhà nước cũng như giảm chi phí đối với công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

     - Bài dự thi cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

     + Phản ánh thực trạng những vấn đề nêu ra; cơ sở pháp lý; đưa ra những giải pháp, sáng kiến, mô hình nhằm đạt đến mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân, cho cơ quan nhà nước hoặc các giải pháp, sáng kiến, mô hình cho hệ thống một cửa, một cửa liên thông nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cũng như cách thức quản lý hiệu quả, khoa học, đem lại lợi ích cho nhà nước và công dân một cách tối ưu.

     + Các giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa các khâu, rút ngắn hoặc loại bỏ bớt các bước thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  dự tính chi phí tiết giảm khi thực hiện thủ tục hành chính; lợi ích của cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước sẽ đạt được khi áp dụng những sáng kiến, giải pháp nếu áp dụng trên thực tế; các mô hình, phương thức vận hành, cải cách về chế độ, nhân lực, cơ sở vật chất hoặc ứng dụng khoa học; quy trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống một cửa, một cửa liên thông.

     Các sáng kiến, giải pháp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc quá trình luân chuyển, phối hợp giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo rút ngắn về thời gian và tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa giấy tờ của công dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

     Các sáng kiến, giải pháp, mô hình thực hiện thủ tục hành chính, liên thông thực hiện hoặc ứng dụng công nghệ, áp dụng các ứng dụng khoa học trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả.

     Các giải pháp, sáng kiến, mô hình cần có tính ứng dụng cao trong thực tế.

     + Trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có thể tổ chức vòng chung khảo đối với một số bài thi có chất lượng cao nhất để thực hiện nội dung thuyết trình nhằm đánh giá kết quả và xem xét trao giải. Nội dung thuyết trình cần nêu bật những nội dung cơ bản của sáng kiến, giải pháp, mô hình; đặc biệt khả năng áp dụng thực tiễn và những lợi ích đem lại khi ứng dụng thực tế.

     + Khuyến khích bài thi trình bày mở rộng, sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa hoặc biểu đồ minh họa.

     3 . Thời gian, địa điểm tiếp nhận bài dự thi

     a) Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi: Trước 17 giờ 00 ngày 15/11/2019. Thời hạn nhận bài dự thi gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi nhận.

     b) Địa điểm tiếp nhận bài dự thi:

     - Đối với người dự thi là cá nhân, tổ chức trên địa bàn Quận nộp bài dự thi tại UBND phường nơi cư trú hoặc tạm trú đối với cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở đối với tổ chức.

     - Đối với người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn Quận nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc;

     III . BÀI THI HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ

     1. Bài thi hợp lệ: Trình bày trên giấy cỡ A4 hoặc bài dự thi trên khổ A4 nhưng kèm theo cỡ giấy khổ rộng khác để phục vụ minh họa cho bài dự thi; điền đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu do Ban tổ chức phát hành.

     - Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, có dấu, sử dụng phần mềm soạn thảo Microsorf  Word, font chữ: Times New Roman, bảng mã Unicode, kiểu gõ: Telex; cỡ chữ 14.

     2. Bài dự thi không hợp lệ: Bài dự thi trình bày trên khổ  giấy không phải A4; bài photocopy; bài sao chép giống 100% bài dự thi của người khác (trường hợp này cả hai hoặc nhiều bản giống nhau 100% đều bị loại); bài thi sử dụng tiếng nước ngoài; nộp quá hạn so với quy định.

     IV. CÁCH THỨC SƠ LOẠI

     UBND Quận tổ chức chấm Sơ khảo đối  với các bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. UBND Quận chọn 10 bài dự thi, đáp ứng đúng Thể lệ, có số điểm cao ( lấy từ cao xuống thấp) gửi về UBND Thành phố để lựa chọn chấm Chung khảo.

     V. ĐIỂM THI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM

      a) Điểm thi: Tổng điểm tối đa của bài thi là 100 điểm, trong đó:

- Nội dung: 90 điểm:

+ Phần đánh giá thực trạng: tối đa 10 điểm.

+ Phần các cơ sở pháp lý, căn cứ liên quan: tối đa 10 điểm.

+ Phần đề xuất, kiến nghị, giải pháp, sáng kiến, mô hình; tính khả thi và tính ứng dụng: tối đa 70 điểm.

- Trình bày, minh họa: 10 điểm.

     b) Tiêu trí đánh giá, nhận xét  bài dự thi xuất sắc:

     Bài dự thi có nghiên cứu sâu thực trạng, đưa ra các sáng kiến, giải pháp cụ thể thiết thực, có sự phân tích, lập luận chặt chẽ, tính toán chi phí tuân thủ chi tiết, cụ thể. Sáng kiến, giải pháp có tính khả thi và khả năng ứng dụng cao trong đời sống đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp đồng thời tăng hiệu quả, chất lượng quản lý cũng như tiết kiệm chi phí của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết, thực hiện thủ tục hành chính; Các mô hình, sáng kiến hoặc giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ, tiết giảm chi phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận