Công tác cải cách hành chính

Triển khai thêm một số dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tư pháp
Ngày đăng 07/05/2020 | 09:49

Từ ngày 27/3/2020, UBND quận Hoàng Mai chính thức đưa vào vận hành thêm 23 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực Tư pháp, cụ thể:

     Tại phường có 8 thủ tục gồm: đăng ký lại khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký nuôi con nuôi trong nước; đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

     Tại Quận có 15 thủ tục gồm: đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch); ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp; chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch; chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

     Trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp được ban hành, UBND Quận đã có Công văn số 825/UBND-TP ngày 03/4/2020 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường tổ chức việc thông tin, tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi làm thủ tục hành chính và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Thành phố.

     Ngoài ra, từ ngày 27/3/2020, Sở Tư pháp cũng triển khai thêm 48 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến, như các thủ tục: đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật; đăng ký hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; cấp lai chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và I khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư; đăng ký tập sự hành nghề công chứng với trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác…/.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận