Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và tín đồ các tổ chức tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018
Ngày đăng 25/06/2018 | 10:56  | View count: 1014

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 29/KHLT-MTTQ-TNMT giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai, phòng Tài Nguyên và Môi trường Quận với các tôn giáo đã ký kết ngày 19/9/2016 về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

     Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc và tín đồ các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở mỗi khu dân cư bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư; thông qua việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết giữa các tổ chức tôn giáo. Với yêu cầu việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ giữa các cơ quan liên quan ở quận và phường đối với các tổ chức tôn giáo, sự đồng lòng thống nhất của các tôn giáo trên tinh thần trách nhiệm chung, bảo đảm quy định của pháp luật. Ngày 15/6/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thống nhất với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp số 03/KHPH-MTTQ-TNMT giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, phòng Tài nguyên và Môi trường quận triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và tín đồ các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018.

     Kế hoạch đã nêu cụ thể về nội dung và hình thức thực hiện, đó là:

     - Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với Ban trị sự Phật giáo tuyên truyền vận động tín đồ, phật tử hạn chế đốt vàng mã, hương nhang ở nơi thờ tự, dùng làn cói mua hàng thay túi ni lon. Phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo tuyên truyền vận động đồng bào có đạo tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng làn cói mua hàng thay túi ni lon. Phối hợp cung cấp cho cộng đồng các tôn giáo và địa bàn dân cư các tài liệu truyền thông, kiến thức về môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và thực trạng về ô nhiễm môi trường hiện nay.

     Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo để nâng cao ý thức cho mọi người dân để bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch. Duy trì các hoạt động như: hàng tuần làm tổng vệ sinh từ trong gia đình đến đường, phố, tham gia giải tỏa các tụ điểm rác thải; thu gom xử lý và phân loại rác thải; tham gia xây dựng các đoạn đường nở hoa... Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình; phối hợp đưa một số mô hình đang triển khai tại địa bàn như hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp không gây ô nhiễm môi trường và thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu... để thực hiện trong địa bàn các tôn giáo. Tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

     - Các hình thức thực hiện cụ thể: Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cung cấp các tài liệu cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tín đồ tôn giáo và nhân dân về thực trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận; Tổ chức tập huấn, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, cộng đồng tôn giáo và dân cư kỹ năng tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Duy trì các hoạt động thường xuyên có hiệu quả tại các mô hình điểm đã có; phối hợp triển khai một số mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn minh tại các cơ sở thờ tự; hạn chế sử dụng bếp than tổ ong...

     Tại kế hoạch đã nêu rõ việc tổ chức, phân công thực hiện đối với mỗi đơn vị:

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận: Hướng dẫn, vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tham gia thực hiện các nội dung phối hợp. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động hàng năm, tổ chức khảo sát xây dựng các mô hình trong năm 2018. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận hỗ trợ các tổ chức tôn giáo trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông, biên soạn, cung cấp kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua cổng thông tin điện tử quận, tờ rơi, tập huấn; phối hợp tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Xây dựng làm điểm, nhân rộng các mô hình cộng đồng tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn MTTQ các phường xây dựng kế hoạch và tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018; giám sát, kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đảm bảo đúng mực tiên, đúng lộ trình và hiệu quả. Phối hợp với Ban trị sự Phật giáo tuyên truyền vận động tín đồ, phật tử hạn chế đốt vàng mã, hương nhang ở nơi thờ tự, dùng làn cói mua hàng thay túi ni lon. Phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo tuyên truyền vận động đồng bào có đạo tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng làn cói mua hàng thay túi ni lon.

     - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cung cấp các tài liệu về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phục vụ công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ủy ban MTTQ quận, các cơ sở tôn giáo làm điểm để tổ chức các hội nghị tuyên truyền các tín đồ tôn giáo về kỹ năng truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ các nội dung, cơ sở vật chất xây dựng các mô hình hoạt động năm 2018. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đánh giá kết quả, báo cáo UBND quận.

     - Các tổ chức tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường để lựa chọn các nội dung phù hợp, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể. Hướng dẫn, vận động chức sắc, nhà tu hành và tín đồ nắm bắt, cập nhật thường xuyên những kiến thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sinh hoạt tôn giáo. Xây dựng, giữ gìn các cơ sở tôn giáo bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp. Xây dựng các mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kỹ năng tự ứng phó, giúp nhau giải quyết những rủi ro thiên tai phù hợp với địa bàn dân cư và tôn giáo mình. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo, bác ái, giữ gìn và thân thiện với môi trường của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ và người dân; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với những người nghèo khó, người gặp khó khăn tại cộng đồng dân cư khi gặp phải thiên tai, bão, lụt…; chia sẻ sự chăm sóc bằng hỗ trợ vật chất hay tinh thần đối với các cá nhân, cộng đồng bị tổn thương ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào mà tổ chức tôn giáo có thể thực hiện được.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận