Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 18/201/NĐ-CP
Ngày đăng 15/04/2015 | 00:00  | View count: 668

Ngày 23/06/2014, Quốc hội đã ban hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực và thay thế Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 từ ngày 01/01/2015Chi tiết xem tạiđây.
Ngày 14/02/2015, Chính phủđã ban hành Nghịđịnh số 18/2015/NĐ-CP quyđịnh về Quy hoạch bảo vệ môi trường,đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tácđộng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghịđịnh 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực và thay thế Nghịđịnh số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011, Nghịđịnh số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một sốđiều của Nghịđịnh số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quyđịnh vềđánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tácđộng môi trường, cam kết bảo vệ môi trường kể từ ngày 01/04/2015. Chi tiết xem tạiđây.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận