Đất đai - Tài nguyên Môi trường

Rà soát, lập phương án đánh gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng, cấp giấy chứng nhận số nhà, biển báo giao thông năm 2015 trên địa bàn quận.
Ngày đăng 04/05/2015 | 00:00  | View count: 1064

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 08/01/2015 của UBND Quận về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về “Năm trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2015;
Căn cứ Công văn số 37/QLĐT ngày 10/03/2015 của Phòng Quản lý đô thị về Rà soát, lập phương án đánh gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng, cấp giấy chứng nhận số nhà, biển báo giao thông năm 2015 trên địa bàn các Phường thuộc quận Hoàng Mai;
Theo kết quả thực tế công tác đánh gắn biển số nhà, biển chỉ đẫn công cộng, cấp Giấy chứng nhận số nhà và công tác tổ chức, lắp đặt biển báo giao thông trên địa bàn 14 Phường năm 2014;
Để triển khai thực hiện kế hoạch công tác đánh gắn biển số nhà, biển chỉ đẫn công cộng, cấp Giấy chứng nhận số nhà và công tác tổ chức, lắp đặt biển báo giao thông đảm bảo đúng quy định và tiến độ năm 2015, phòng Quản lý đô thị đề nghị UBND các phường một số nội dung cụ thể như sau:
1. Công tác đánh gắn biển số nhà, biển chỉ đẫn công cộng và công tác tổ chức, lắp đặt biển báo giao thông:
a. Đánh, gắn biển số nhà:
- UBND Phường chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát và lập biểu tổng hợp phương án đánh số nhà cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND của UBND Thành phố.
(Lưu ý: Không đánh gắn biển số nhà cho các loại nhà ở, công trình xây dựng không phép, trái phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật. UBND Phường chịu trách nhiệm về việc xác định các đối tượng được đánh gắn biển số nhà theo quy định tại Khoản 2/ Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND của UBND Thành phố).
b. Đánh gắn biển chỉ dẫn công cộng và lắp đặt biển báo giao thông: UBND Phường phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức rà soát lập biểu tổng hợp phương án đánh gắn biển chỉ dẫn công cộng đối với các tuyến ngõ, ngách, hẻm cho những trường hợp phát sinh, mất, hỏng ...; rà soát, đề xuất phương án tổ chức cấm biển cấm họp chợ, biển báo tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông theo quy định.
2. Cấp Giấy chứng nhận số nhà:
- Trong năm 2014, phòng Quản lý đô thị đã bàn giao đầy đủ phôi Giấy chứng nhận cho UBND các phường (Vĩnh Hưng, Trần Phú, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Tương Mai, Định Công) theo kế hoạch được UBND Quận phê duyệt. Đề nghị UBND các Phường khẩn trương hoàn thành công tác xét duyệt và trình UBND Quận cấp Giấy chứng nhận biển số nhà theo quy định xong trước ngày 24/4/2015.
- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2014, UBND Phường rà soát, lập phương án cấp Giấy chứng nhận số nhà cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được đánh gắn biển số nhà theo đúng quy định nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận; các trường hợp đã được cấp nhưng bị mất, hỏng và các trường hợp trong kế hoạch năm 2015.
- UBND Phường có trách nhiệm thu lệ phí cấp biển số nhà theo đúng quy định tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố.
Phòng Quản lý đô thị đề nghị UBND các phường thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch và nộp phương án về Phòng để tổng hợp.
Địa điểm nộp: Phòng Quản lý đô thị - phòng 516, khu TTHC quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận