Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
2 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
3 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
4 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
5 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
7 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
8 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
9 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
10 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
11 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
12 Cấp giấy phép xây dựng theo giai