Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
2 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
4 Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
5 Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
6 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
7 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
8 Thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
9 Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
10 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp
11 Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500). Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Quản lý đô thị
12 Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Quản lý đô thị
13 Thẩm định (hoặc điều chỉnh) thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán dự án (do UBND Quận làm Chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
14 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Quản lý đô thị
15 Cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
16 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Quản lý đô thị
17 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
18 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
19 Cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
20 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị