Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
2 Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
3 Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do Quận quản lý Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
4 Thành lập Thư viện cấp Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
5 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
6 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp Quận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
7 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Y tế
9 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tài nguyên nước
10 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tài nguyên nước
11 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Y tế
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn hóa - Thông tin