Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
2 Miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập. mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Quy trình đánh giá học tập cộng đồng cấp xã mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
4 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
5 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
6 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
7 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
8 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
9 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
10 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Nội vụ
13 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
14 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
15 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
16 Thu hồi đất Ủy ban nhân dân quận Đất đai
17 Thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đất đai
18 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
19 Trả lại tài sản mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
20 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Môi trường