Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
2 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
3 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
5 Đăng ký khi hợp tác xã chia mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
6 Đăng ký khi hợp tác xã tách mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Đăng ký Kinh Doanh
7 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
9 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Môi trường
10 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
15 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
16 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
17 Thủ tục cam kết đảm bảo ATTP cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
18 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
19 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Công thương
20 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo