Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
2 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
3 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
4 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
5 Thành lập trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
6 Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
7 Giải thể trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
8 Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận Mức độ 2 UBND Phường Nội vụ
9 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
10 Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm. Mức độ 2 UBND Phường Nội vụ
11 Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
12 Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
13 Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
14 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
15 Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
16 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học. Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
17 Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi Mức độ 2 UBND Phường Giáo dục đào tạo
18 Tiếp công dân Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
19 Xử lý đơn Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
20 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra