Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 UBND Phường Thanh tra
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Y tế
3 Giải quyết chế độ đối với phường viên Mức độ 2 UBND Phường Nông nghiệp
4 Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác Mức độ 2 UBND Phường Nông nghiệp
5 Thẩm định quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành Mức độ 2 UBND Phường Tài chính
6 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
7 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc ngân sách cấp phường. Mức độ 2 UBND Phường Tài chính
8 Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
9 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
10 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
11 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
12 Thành lập Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
13 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
14 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp phường Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
15 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
16 Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 UBND Phường Văn hóa - Thông tin
17 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
18 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
19 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn CBĐT) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
20 Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư